Skip to main content

Odobrene operacije

SPOT Global 

  • NPO Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke - POT Global Evropski sklad za regionalni razvoj - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, tretja (3) prednostna os z naslovom »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostna naložba »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo« ter ukrep »Vzpostavitev in delovanje sistema vse-na-enem-mestu (one-stop-shop) za domače izvoznike in tuje investitorje«.
  • NPO Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke - SPOT Global v okviru ESRR je namenjen izvajanju aktivnost javne agencije SPIRIT Slovenija preko katerih agencija prevzema krovno vlogo koordinacije in integracije delovanja celotnega sistema SPOT. Glavne aktivnosti projekta so vezane na pomoč domačim in tujim investitorjem, nudenje storitev v zvezi z internacionalizacijo podjetij ter koordinacija tretjega nivoja SPOT Svetovanje. SPOT Global med drugim zagotavlja:
  1. celovito podporo tujim investitorjem z informacijami o možnostih zagona ali širitve dejavnosti (od pričetka projekta oz. investicije in tudi po tem - t.i. »after-care«),
  2. celovito informiranje domačih in tujih investitorjev o možnih virih financiranja ter informiranje glede ostalih poslovnih priložnostih,
  3. celostno zagotavljanje storitev za tujce, ki želijo opravljati dejavnost v Sloveniji,
  4. pomoč domačim podjetjem pri zagotavljanju informacij glede poslovanja, rasti in razvoja ter širitve na tuje trge.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

  • NPO Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti Evropski sklad za regionalni razvoj - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, tretja (3) prednostna os z naslovom »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostna naložba »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo« ter specifični cilj »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
  • NPO Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige  je namenjen izvajanju aktivnosti SPIRIT Slovenija, javne agencije. Aktivnosti  spodbujajo podjetja k vstopu v proces trajnostne poslovne strateške transformacije,  ki bo temeljila na pripravi in izvedbi trajnostnih poslovnih strategij in poslovnih modelov. Ključni namen je, da podjetja prepoznajo pomembnost takšne transformcije poslovanja, kjer uravnotežijo ambicijo po dobrem poslovnem uspehu, z doseganjem pozitivnih učinkov za okolje, družbo in ekonomsko skupnost, v kateri delujejo. Podjetja, ki zasledujejo te cilje, že sedaj dosegajo ključno konkurenčno prednost pri pozicioniranju v globalnih verigah vrednosti.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Tehnična pomoč - ESRR

  • Tehnična podpora Evropski sklad za regionalni razvoj - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020.  Prednostna os 13 »Tehnična pomoč - ESRR.«
  • Tehnična podpora je prednostna naložba ESRR, ki je namenjena ukrepom za učinkovito izvajanje Operativnega programa evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014 - 2020, aktivnostim na področju zaposlovanja, informacijskih sistemov (IS), izobraževanj, obveščanja in komuniciranja, študije in vrednotenja ter ostalih podpornih aktivnosti pri izvajanju OP in aktivnosti za dvig administrativne usposobljenosti njegovih upravičencev

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 Več na: www.eu-skladi.si.