Skip to main content

Informacije javnega značaja

Pristojna oseba za posredovanje informacij javnega značaja in informacij za medije:

Lidija Vinkovič

lidija.vinkovic@spiritslovenia.si

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Odgovorna uradna oseba:

Ajda Cuderman, direktorica (od 16. 8. 2019)

Datum prve objave kataloga:

/

Datum zadnje spremembe:

16. 8. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.spiritslovenia.si/spirit-slovenija/informacije-javnega-znacaja

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika na sedežu agencije

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi le-ta razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Agencija v skladu s strateškimi usmeritvami in dokumenti, ki jih sprejme vlada, opravlja regulatorne, strokovne in razvojne naloge pospeševanja konkurenčnosti gospodarstva na teh področjih:

- podjetništvo,

- tehnologija,

- internacionalizacija,

- tuje investicije.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Sektor za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, T: 01 58 91 870

Vodja: Irena Meterc

Sektor za spodbujanje internacionalizacije

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, T: 01 58 91 870

Vodja: Mateja Jarc

Sektor za spodbujanje tujih neposrednih investicij

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, T: 01 58 91 870

Vodja: Vid Habjan

Sektor za finančne spodbude

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, T: 01 58 91 870

Vodja: Rok Beniger, po pooblastilu

Oddelek za finance, informatiko in splošne zadeve

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, T: 01 58 91 870

Vodja: Marjeta Krvina, po pooblastilu

Oddelek za pravne in kadrovske zadeve

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, T: 01 58 91 870

Vodja: mag. Maja Žnidaršič 

Oddelek za promocijo in odnose z javnostmi

Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, T: 01 58 91 870

Vodja: mag. Anja Erjavec

   

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela

N/A

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Lidija Vinkovič

lidija.vinkovic@spiritslovenia.si

01 589 18 75

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/rps_kazala.html

Predpisi EU

http://europa.eu/eu-law/treaties/index_sl.htm

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

www.vlada.si/delo_vlade/preciscena_besedila_predpisov/

www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

 2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih dokumentov

www.spiritslovenia.si/spirit-slovenija/dokumenti-in-pravne-podlage

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi SPIRIT Slovenija 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja

Vsi postopki na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Evidenca sodelavcev izvoznega okna

Podatkovna baza slovenskih izvoznikov

Investicijske priložnosti v Sloveniji

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

CRM baza podatkov Sektorja za internacionalizacijo in tuje neposredne investicije

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

1. Informacije o javnih financah, razpisih in javnih naročilih

 

- dokumentarno gradivo v zvezi z javnimi naročili (razpisna dokumentacija, zbiranje ponudb, itd.)

- dokumentarno gradivo v zvezi s postopki javnih razpisov in pozivov

- dokumentarno gradivo v zvezi z javnimi financami (npr. računovodske listine)

2. Razne oblike tiskanih informacij

- različne promocijsko informativne tiskovine v obliki brošur, plakatov, zgibank, vloženk,... : npr. sektorske brošure za tuje investitorje, brošure o storitvah agencije s posameznih področij, ...

3. Podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih pri agenciji

Podatke o pomembnih novicah objavljamo preko naših spletnih strani (www.spiritslovenia.si, www.podjetniski-portal.si, www.izvoznookno.siwww.investslovenia.orgwww.sloveniapartner.eu). V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja.

4. Informacije o človeških virih

- skupni kadrovski načrti in drugo gradivo kadrovskega načrtovanja,

- dokumentirano gradivo o zaposlovanju, imenovanju in razrešitvah, razporejanju, napredovanju ter prenehanju delovnega razmerja,

- dokumentirano gradivo o sistemu plač in sistemu nagrajevanja (podatki o delovnem mestu, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo),

- dokumentirano gradivo o strokovnem izobraževanju in usposabljanju (npr. programi izobraževanja, študij ob delu, seminarji in tečaji, študijska potovanja in specializacije, strokovni izpiti).

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Uporabniki za brskanje po naših spletnih straneh (www.spiritslovenia.si) potrebujejo brskalnik Netscape ali Explorer ali Mozilla.

Uporabniki lahko pridobijo informacije:

- v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, posredovano na naslov:

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana,

- osebno na sedežu agencije med uradnimi urami:
vsak delovnik od 9.00 do 13.00 ure

- splošne informacije po telefonu: vsak delovnik od 9.00 do 13.00 ure, Tel.: 01/58 91 870

- na spletni strani: www.spiritslovenia.si

- na elektronskem naslovu: info@spiritslovenia.si

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 13. členom uredbe:

Na spletnih straneh je možna izbira velikosti črk. Uporabniki se lahko zglasijo tudi osebno na agenciji, kjer jim informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo. Informacije lahko dobijo tudi po telefonu.

Delni dostop:

Informacije javnega značaja so v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 (ZDIJZ-UPB2), 117/06 (ZDavP-2), v nadaljevanju ZDIJZ) dostopne pravnim ali fizičnim osebam. Izjema so informacije iz 6. člen ZDIJZ.

Če dokument ali njegov del vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta in seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Povezava na stroškovnik:

Pooblaščenec lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/katalog/ostali/cenik_inof_javni_zna__aj_070103.pdf

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje

zahtevanih informacij oziroma

tematskih sklopov (samodejno

generiran seznam, ki ga

določa povpraševanje po

posamezni informaciji)

- Vprašanja o višini sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v posameznih letih;

- Prošnja za dostop do dokumentov, iz katerih so razvidni artikli, cene, količine za nakup različne opreme, promocijskih materialov ipd.;

- Vprašanja o transparentnosti izvedbe izvajalcev raziskav;

- Prošnja za posredovanje seznama javnih evidenc, s katerimi organ upravlja;

- Prošnja za posredovanje seznama drugih informatiziranih zbirk podatkov;

- Prošnja za dostop do Letnih poročil nekdanjih agencij;

- Seznam prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za spodbujanje tujih neposrednih investicij v vseh letih izvajanja razpisa;

- Seznam prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v posameznih letih;

- Seznam prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v vseh letih izvajanja razpisa.