Skip to main content

Javno naročilo za organizacijo in izvedbo programa »Lead Generation« identifikacije kvalificiranih kontaktov potencialnih tujih kupcev na nemško govorečih trgih (regija DACH) za povezovanje slovenskih in tujih poslovnih partnerjev«

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Rok za oddajo ponudb je 6. 1. 2020, do 12. ure.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba programa »Lead Generation« identifikacije kvalificiranih kontaktov potencialnih tujih kupcev na nemško govorečih trgih (regija DACH) za povezovanje slovenskih in tujih poslovnih partnerjev.

Javno naročilo predstavljajo aktivnosti povezane s povezovanjem slovenskih in tujih poslovnih partnerjev oziroma identifikacijo kvalificiranih kontaktov »Lead Generation« potencialnih tujih kupcev, ki se bodo v skladu z akcijskim načrtom Mednarodni izzivi 2019-2020 izvajale v sledečem naboru sektorjev: vozila in avtomobilski deli, električna in elektronska oprema, stroji in naprave, lesni izdelki, pohištvo ter optične, tehnične, medicinske in druge naprave ter živilskopredelovalna industrija na trgih regije DACH.

Podroben opis predvidenega obsega predmeta javnega naročila najdete pod točko 4 Navodil.

Prijava

Rok za oddajo ponudb je 6.1.2020 do 12.00 ure.

Dodatne informacije

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil (www.enarocanje.si).

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 20.12.2019 do 12. ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Razpisna dokumentacija

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=334421.

Vsaka sprememba, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije je njen sestavni del in bo objavljena pri predmetnem obvestilu o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Upoštevaje navedeno, se ponudnike opozarja oziroma se jim priporoča, da do poteka roka za oddajo ponudb skrbno spremljajo morebitne objave vprašanj in odgovorov v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe na portalu javnih naročil.

Elektronski dokumenti

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/334408/Objava_Lead_generation.zip.

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14699.

Informacije v angleškem jeziku