Skip to main content

Javno povabilo k vpisu v evidenco strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Javno povabilo je odprto od 3. 10. 2019 do preklica.

Namen in cilj povabila

Namen povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih (npr. javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti v velikih podjetjih, ki ga bo objavil SPIRIT Slovenija, javni poziv oz. vavčer za uvajanje poslovne odličnosti v malih in srednje velikih podjetjih, ki ga bo objavil Slovenski podjetniški sklad itn.), pri izbiri primernega strokovnjaka, z namenom uveljavljanja povračil stroškov izvedenih storitev.

Pogoji za sodelovanje

SPIRIT Slovenija bo v evidenco vpisala strokovnjake, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • opravljeno usposabljanje za kvalificiranega ocenjevalca (QAT - EFQM Qualified Assessor Training oz. QAU - Qualified Assessor Update) ter
  • tri reference v obdobju petih let do oddaje vloge za vpis s področja svetovanja ali ocenjevanja po modelu EFQM (kot ocenjevalec v okviru PRSPO ali kot evropski EFQM ocenjevalec ali kot svetovalec s področja poslovne odličnosti po modelu EFQM organizacijam z vsaj 15 zaposlenimi ali kot razsodnik v okviru postopka PRSPO).
  • ima sklenjeno delovno oz. drugo pogodbeno razmerje s podjetjem, preko katerega bo opravljal svetovalno storitev, podjetje pa je registrirano za opravljanje dejavnosti svetovanja oz. usposabljanja, kar je razvidno iz javno dostopnih virov podatkov.

Seznam strokovnjakov in njihovih referenc je javen. V primeru, da prijavitelj katere od referenc ne želi javno objaviti, lahko to posebej označi v prijavnem obrazcu.

Podjetja, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, po lastni presoji  izbirajo med strokovnjaki in se z njimi dogovarjajo o izbiri in pogojih njegovih storitev.

SPIRIT Slovenija jamči, da so vsi strokovnjaki predhodno preverjeni in izpolnjujejo zahtevane pogoje.

Način vpisa in prijavni rok

Javno povabilo je odprto od 3.10.2019 do preklica. Strokovnjaki se v evidenco vpišejo z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca, objavljenega na spletni strani: https://evidence.spiritslovenia.si/.

Potrjevanje in aktiviranje prijav

Pregled, potrjevanje in aktiviranje prijav bo izvajala pooblaščena oseba na SPIRIT Slovenija. Obravnave prijav se bodo izvajale tekoče oz. v roku 5 delovnih dni od oddane prijave.

Če pooblaščena oseba ugotovi, da je prijava nepopolna ali ne izkazuje zahtevanih pogojev, lahko prijavitelja po elektronski pošti pozove k dopolnitvi oz. predložitvi manjkajočih dokazil.

Strokovnjake, ki bodo oddali popolne prijave in bodo izkazali izpolnjevanje zahtevanih pogojev, bo SPIRIT Slovenija vpisala v evidenco, objavljeno na spletni strani. Prijavitelji bodo po potrditvi uvrstitve v evidenco svetovalcev, svojo vlogo videli kot Aktivno.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim prijaviteljem na voljo elektronski naslov: podlicnost@spiritslovenia.si.

Prijavna dokumentacija

Povabilo je objavljeno na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico do spremembe javnega povabila. Spremembe bodo objavljene na spletni strani agencije, vpisani strokovnjaki pa bodo o morebitnih spremembah obveščeni po elektronski pošti.