Skip to main content

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022)

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2019.

Obvestilo

25. 11. 2019 - Cenjene prijavitelje na javni razpis obveščamo, da bodo rezultati javnega razpisa objavljeni kasneje od pričakovanega, saj je zaradi večjega števila vlog (27) in večjega obsega vlog ter počasnega dopolnjevanja vlog, v postopku formalnih dopolnitev vlog, prišlo do zamude.

Predvidevamo, da bodo rezultati znani do 20. 12. 2019.

Hvala za razumevanje

Informativni dan

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi vse potencialne prijavitelje na informativni dan. 

Informativni dan bo organiziran v četrtek, 5. septembra 2019, ob 10. uri na sedežu agencije v Ljubljani, Verovškova ulica 60  (prizidek k glavni stavbi).

Predstavitev javnega razpisa

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, opredeljene v točki 3 tega javnega razpisa (v nadaljevanju: ciljna skupina), v okviru subjektov inovativnega okolja  (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. Različni vsebinski sklopi podpore kot različni nivoji aktivnosti za ciljne skupine, so oblikovani kot trije sklopi razpisa (zaradi jasnosti jih v nadaljevanju poimenujemo faze razpisa). Faze so naslednje:

  • Faza 1 - podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
  • Faza 2 - podpora rasti in razvoju start up podjetij - usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.
  • Faza 3 - podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij - »scale up«  podjetij - namenjena le hitro rastočim podjetjem s tržno potrjenim poslovnim modelom in z velikim potencialom rasti.

Pogoji za sodelovanje

Pogoji so navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Višina sredstev

10.133.915,92 EUR od tega za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 4.053.566,37 EUR in za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 6.080.349,55 EUR

Višina predlaganih projektov

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 100.000,00 EUR in ne višja od 550.000,00 EUR v primeru, da sta vključeni samo Fazi 1 in 2 in ne višja od 700.000,00 EUR v primeru, da so vključene Faze 1, 2 in 3 za celotno obdobje trajanja projekta. Sredstva namenjena Fazi 3 lahko obsegajo največ 50 % celotne vrednosti operacije.

Rok za prijavo

Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2019.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: sio@spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori

  • Vprašanja in odgovori (PDF) - 18. 9. 2019 - Rok za prejem vprašanj se je iztekel, poslana vprašanja ne bodo obravnavana.

Elektronski dokumenti:

Neveljavni dokumenti: