Skip to main content

Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2019/2020

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo prijav je 15. 7. 2019.

Sprememba javnega poziva

9. 8. 2019 - Sprememba Javnega poziva osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2019/2020

V Javnem pozivu osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2019/2020

se spremeni prvi odstavek točke »7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem«, tako, da se glasi:

»7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem

Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za financiranje tega javnega poziva je največ =173.800,00 EUR (sto triinsedemdesettisoč osemsto evrov 00/100) v proračunskem letu 2019.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

S tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti: 

 • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
 • izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih,
 • izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

Namen javnega poziva

Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 2500 mladih.

Cilji javnega poziva

Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija doseči naslednje cilje:

 • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti,...;
 • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
 • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
 • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Pogoji za kandidiranje

Na javni poziv se lahko prijavijo osnovne in srednje šole (seznam šol lahko najdete na spletni povezavi, ki je navedena v javnem pozivu), in sicer samostojno ali v medsebojnem konzorciju.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v pozivni dokumentaciji.

POSEBNO OBVESTILO: Eden izmed posebnih pogojev je, da se mora prijavitelj pred prijavo na javni poziv udeležiti delavnice za pripravo programa letnih aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, ki jo organizira izvajalec javnega poziva in na kateri prijavitelj predstavi svoje načrtovane aktivnosti. Po objavi tega javnega poziva in pred rokom za oddajo vlog na ta javni poziv, bo izvajalec javnega poziva organiziral izvedbo še ene dodatne delavnice za vse potencialne prijavitelje iz cele Slovenije, ki se iz kakršnihkoli razlogov dosedanjih delavnic niso mogli udeležiti. Datuma izvedbe dodatne dvodnevne delavnice sta 5. julija 2019 in 10. julija 2019 na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška 2, 1000 Ljubljana, od 08.00 ure do 16.00 ure. Prijavo na delavnico oddajte po elektronski pošti na naslov: mladi@spiritslovenia.si najkasneje do 3. julija 2019.

Posebni pogoji za dodelitev financiranja

Izvajalec tega javnega poziva bo finančno podprl aktivnosti šol na način, da se po vrstnem redu prispetja vlog, pri čemer imajo prednost prej prispele vloge, podpre vsakemu prijavitelju najprej le po ena izvedba ene predvidene aktivnosti (1. »krog« financiranja). Ko se odobri vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali vse pogoje javnega poziva, po ena izvedba ene predvidene aktivnosti, se v primeru, da še ostanejo na voljo sredstva v okviru tega javnega poziva, finančno podpre prijaviteljem – ponovno po vrstnem redu prispetja posamezne vloge - po ena izvedba naslednje predvidene aktivnosti (2. »krog« financiranja) in tako naprej vse do porabe vseh sredstev predvidenih s tem javnim pozivom. V kolikor ima prijavitelj predvideno zgolj eno aktivnost, a v več izvedbah, se v naslednjem »krogu« financiranja podpre takemu prijavitelju naslednja izvedba iste aktivnosti. Prijaviteljem se podpirajo aktivnosti po vrstnem redu, kot jih navedejo v prijavi, pri čemer ima prednost prvo navedena aktivnost, kateri po zaporedju sledijo še ostale navedene aktivnosti.

POMEMBNO: Glede na to, da zelo verjetno vseh aktivnosti, ki jih bodo šole prijavile ne bomo mogli financirati je zelo pomembno, da prijavitelji navedejo v prijavni obrazec načrtovane aktivnosti po prednostnem zaporedju in sicer naj pod št. 1 navedejo tisto aktivnost, za katero bi želeli, da ima pri financiranju prednost, in nato po zaporedju še ostale načrtovane aktivnosti.

Obseg in način dodeljevanja sredstev

Sredstva izvajalca po tem javnem pozivu bodo prijaviteljem dodeljena v višinah določenih v okviru posamezne aktivnosti za katero so kandidirali in sicer:

 • Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti v višini standardnega obsega stroškov 2.200,00 EUR;
 • Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov v višini standardnega obsega stroškov 3.100,00 EUR;
 • Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s financiranjem stroškov zunanjih izvajalcev v višini standardnega obsega stroškov 1.000,00 EUR od začetka izvajanja aktivnosti do 15.11.2018.

Način prijave

Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo v papirni obliki, v originalu in v celoti skladno z navodili in obrazci iz pozivne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na elektronskem nosilcu podatkov in v obliki (word, excel), kot so nastali (ne skenirano). Posredovani obliki (papirna in elektronska) morata biti enaki. V primeru razlik se upošteva papirna oblika vloge. Prijavitelj ne sme posegati v predpisane obrazce v delu, ki za to ni predviden.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:

 • dostavljena osebno, v sprejemno pisarno izvajalca javnega poziva, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje zadnji dan za oddajo vlog, v času uradnih ur SPIRIT Slovenija med 9. in 13. uro,
 • prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca javnega poziva SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog,
 • oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov izvajalca javnega poziva SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana najkasneje na zadnji dan za oddajo vlog, tj. najkasneje ob 23.59 uri.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si.

Agencija bo odgovorila na vprašanja, ki bodo na zgornji naslov prispela najkasneje do 10. 7. 2019. Pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila .

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del tega javnega poziva in pozivne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori (PDF) - 11. 7. 2019

Elektronski dokumenti: