Skip to main content

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Roki za oddajo vlog so: 1. rok: 5. 11. 2018, 2. rok: 1. 10. 2019, 3. rok: 1. 10. 2020 in 4. rok: 1. 10. 2021.

OBVESTILA

 • Nova navodila za pridobitev Bonitetne ocene

Bonitetna ocena po metodologiji Bisnode d.o.o. je za vse prijavitelje na ta javni razpis, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, brezplačno dosegljiva na naslovu http://search.bisnode.si/, in sicer na naslednji način:

1. Izberite državo, nato pa v iskalnik vpišite naziv podjetja, matično številko podjetja, davčno številko podjetja ali naslov podjetja. Kliknite “išči (lupo).”

2. Izpišejo se podatki podjetja. Kliknite na podatke.

3. Izberite zeleno polje v zgornjem levem kotu “Brezplačna Bisnode Bonitetna ocena”.

4. Izpolnite zahtevane podatke (ime in priimek, e-mail in davčno številko vašega podjetja (po vpisu davčne številko kliknite »išči (lupo)«). Potrdite polje “To je moje podjetje”. Dodatno se vam pokaže še nekaj polj in če katero od njih ni izpolnjeno, ga izpolnite. Označite, da niste robot in na koncu izberite polje “NAROČI brezplačno Bisnode bonitetno oceno”),

5. Prejeli boste e-mail, s katerim potrdite naročilo brezplačne bonitetne ocene.

6. po potrditvi naročila boste prejeli poročilo (bonitetno oceno) v nekaj minutah na e-mail.

 • 12. 8. 2019 - Spoštovani prijavitelji, obveščamo vas, da smo zaradi nove celostne grafične podobe SPIRIT Slovenija, javne agencije objavili spremembo javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Dokumenti vsebujejo nov logotip agencije.
 • 24. 4. 2019 - Spoštovani, obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odobrilo povečanje sredstev za 1. odpiranje (leto 2019) iz prvotnih 2.362.500 EUR na 4.725.000 EUR. Rezultati bodo objavljeni v naslednjih dneh.
 • 5. 3. 2019 - Opravičujemo se vam za zamudo pri objavi rezultatov javnega razpisa. Trenutno se s financerjem usklajujemo glede povečanja sredstev za sofinanciranje operacij za leto 2019, kar nam bo, če bo odločitev za povečanje sredstev sprejeta, omogočilo odobritev večjega števila prijavljenih operacij. Najlepše se vam zahvaljujemo za razumevanje.
 • 19. 2. 2019 - Spoštovani, obveščamo vas, da zaradi izjemno velikega števila prejetih vlog na javni razpis (642), med katerimi je ogromno število (več kot 70 %) formalno nepopolnih ter slabe odzivnosti podjetij pri dopolnjevanju nepopolnih vlog, prihaja do zamude pri objavi rezultatov. Na agenciji se trudimo, da bi bili rezultati čimprej znani. Prosimo za razumevanje.
 • 26. 10. 2018 - Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu Republike Slovenije dne 26. 10. 2018 objavljena sprememba javnega razpisa, v točki 4.1 Splošni pogoji za prijavitelje (3. in 4. točka). Posledično se zato spremeni tudi Obrazec št. 6: Pooblastilo za pridobitev podatkov od finančne uprave RS.
 • 29. 10. 2018 - V primeru, da ste vlogo že oddali, jo lahko do roka za oddajo vloge lahko dopolnite z novim Obrazcem št. 6. V tem primeru ovojnico opremite z Obrazcem 7: Odpremni obrazec in namesto »NE ODPIRAJ - VLOGA!«, navedite »NE ODPIRAJ - DOPOLNITEV VLOGE!«. V primeru, da vloge do roka za oddajo vloge ne dopolnite, vas bomo v fazi preverjanja formalne popolnosti vlog pozvali k predložitvi novega Obrazca št. 6.

Informativni seznam odobrenih vlog za 1. rok

1. rok (5. 11. 2018): Informativni seznam odobrenih vlog za 1. rok (PDF)

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

 • a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
 • b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
 • c) Spletne strani za tuje trge
 • d) Spletne trgovine
 • e) Produktno-prodajne videe
 • f) Krepitev kompetenc - usposabljanja

Ciljne skupine

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Upravičenci

Upravičenci so podjetja: (i) ki oddajo vlogo na predmetni javni razpis (prijavitelji), (ii) ki izpolnjujejo vsa določila predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, (iii) za katere se izda sklep o dodelitvi sredstev in (iv) s katerimi se podpiše pogodbo o sofinanciranju.

Pogoji za sodelovanje

Več o pogojih najdete tukaj.

Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 9.450.000,00 EUR.

Rok za prijavo

Roki za oddajo vlog so:

 1. rok: 5. 11. 2018,
 2. rok: 1. 10. 2019,
 3. rok: 1. 10. 2020 in
 4. rok: 1. 10. 2021.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: eposlovanje@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: eposlovanje@spiritslovenia.si, s pripisom »E-POSLOVANJE 2019-2022 - razpisna dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Vprašanja in odgovori

Elektronski dokumenti

Trenutno veljavni dokumenti

Dokumenti, ki ne veljajo več

 

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.