Skip to main content

Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Rok za prijavo je 28. 9. 2018, do 13. ure.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti MSP za tri sklope:

 1. SKLOP A - TRŽNE RAZISKAVE - Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav.
 2. SKLOP B - MEDNARODNI FORUMI - Sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na mednarodnih forumih v tujini.
 3. SKLOP C - CERTIFIKATI - Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov, pri čemer se kot certifikati po tem javnem pozivu štejejo:
 • certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave,
 • certifikati ter akreditiranih poročil o preskušanju za skladnost proizvodov, na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) in/ali sheme EMAS.

Prijavitelj lahko v okviru javnega poziva sodeluje na enem ali več sklopih javnega poziva. Za vsak sklop mora prijavitelj posredovati ločeno vlogo, ki mora vsebovati vse obrazce in priloge, kot so navedene v III.1. točki te pozivne dokumentacije.

Seštevek zneskov sofinanciranja iz vseh vlog prijavitelja na ta javni poziv, za katere so bo preverjalo izpolnjevanje pogojev javnega poziva, ne sme biti višja od 9.999,99 EUR.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je povečati konkurenčnost mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišati stopnjo internacionalizacije teh podjetij.

Cilj javnega poziva

Cilj javnega poziva je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Pogoji za kandidiranje

Na poziv se lahko prijavi mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z ZGD-1.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v pozivni dokumentaciji.

Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega poziva, je 700.000,00 EUR in sicer:

SKLOP

Programsko območje

2018

(v EUR)

2019

(v EUR)

Skupaj

(v EUR)

A - TRŽNE RAZISKAVE

Vzhod

107.800,00

50.000,00

157.800,00

Zahod

62.200,00

30.000,00

92.200,00

B - MEDNARODNI FORUMI

Vzhod

47.340,00

47.340,00

94.680,00

Zahod

27.660,00

27.660,00

55.320,00

C - CERTIFIKATI

Vzhod

94.680,00

94.680,00

189.360,00

Zahod

55.320,00

55.320,00

110.640,00

   

395.000,00

305.000,00

700.000,00

Dinamika po posameznih letih se lahko spremeni. Razporeditev sredstev je po sklopih okvirna in se lahko spremeni med sklopi glede na število prejetih vlog.

Intenzivnost pomoči

Zaprošena višina zneska sofinanciranja v vlogi lahko znaša:

 • za sklop A od 3.000,00 EUR do 4.500,00 EUR,
 • za sklop B od 3.000,00 do 9.999,99 EUR
 • za sklop C od 3.000,00 EUR do 9.999,99 EUR.

Intenzivnost pomoči in znesek sofinanciranja v okviru sklopa A - Tržne raziskave je do največ 70 % upravičenih stroškov operacije, s tem da vrednost sofinanciranja ne sme biti višja od 4.500,00 EUR.

Intenzivnost sofinanciranja in znesek sofinanciranja v okviru sklopa B - Mednarodni forumi in sklopa C - Certifikati je do največ 70 % upravičenih stroškov operacije, s tem da vrednost sofinanciranja ne sme biti višja od 9.999,99 EUR.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški sklopa A:

 • Stroški svetovalnih storitev zunanjega izvajalca vezani na izdelavo tržne raziskave.

Upravičeni stroški sklopa B:

 • Stroški prijave upravičenca
 • Stroški najema razstavne površine
 • Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora
 • Stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve
 • Stroški kotizacije udeležencev za največ dva redno zaposlena
 • Stroški prevoza in stroški bivanja za največ dva redno zaposlena

Upravičeni stroški sklopa C:

 • Stroški pridobivanja certifikatov, validacij okoljske izjave in poročil o preizkušanju, ki jih izdaja za to akreditirana organizacija

Upravičeni stroški so podrobno opredeljeni v točki II.8.1. pozivne dokumentacije.

Obdobje za porabo sredstev

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1. 1. 2018 in traja do 5. 4. 2019. Posamezen upravičenec lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani do oddaje zahtevka za izplačilo.

Način prijave

Rok za dostavo vlog je 28. 9. 2018, do 13. ure.

Kot datum in čas prispetja oziroma dostave popolne vloge se šteje:

 • Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se upošteva datum in čas (ura in minuta) oddaje pošiljke na pošto oziroma pogodbenemu izvajalcu priporočenih poštnih storitev. Datum in čas sta razvidna iz poštnega žiga oziroma potrdila o oddaji priporočene pošiljke. Če iz poštnega žiga oziroma potrdila o oddaji priporočene pošte ni mogoče razbrati časa (ure in minute) oddaje vloge, se šteje, da je bila vloga oddana ob 23:59 uri.
 • Če se vloga pošlje po pošti z navadno pošiljko, se upošteva datum in čas (ura in minuta), ko agencija vlogo prejme. Poleg evidenčnega žiga, kjer je zabeležen datum prejema vloge , agencija na prejeto vlogo zabeleži še čas (uro in minuta) prejema vloge.
 • Če se vloga odda osebno v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana v času uradnih ur med 9. in 13. uro, se upošteva datum in čas (ura in minuta), ko agencija vlogo prejme. Poleg evidenčnega žiga, kjer je zabeležen datum prejema vloge , agencija na prejeto vlogo zabeleži še čas (uro in minuta) prejema vloge. Agencija prinašatelju vloge izda dokazilo o prejemu vloge, iz katerega je razviden datum in čas prejema vloge.

Vloga, ki je oddana osebno na agenciji izven uradnih ur, se zavrže.

Vloga, pripravljena v skladu z navodili, ki so v pozivni dokumentaciji, mora biti oddana na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana v zaprti pisemski ovojnici z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ-VLOGA - Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018, Sklop _____«, in z nazivom in naslovom prijavitelja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: poziv.rfc2018@spiritslovenia.si.

Agencija bo odgovorila na vprašanja, ki bodo na zgornji naslov prispela najkasneje do 21. 9. 2018. Na vprašanja, ki bodo prispela na elektronski naslov med 15. 8. 2018, do 3. 9. 2018 bo agencija odgovorila po 4. 9. 2018. Pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del tega javnega poziva in pozivne dokumentacije.

Vprašanja in odgovori

Novo

Elektronski dokumenti

Trenutno veljavni dokumenti:

Dokumenti, ki ne veljajo več:

 

Javni poziv je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.