Skip to main content

Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2018/2019

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 28. 5. 2018.

Namen in cilj javnega razpisa

Z javnim razpisom želimo na 100 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Z javnim razpisom želimo doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podpora dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

SPIRIT bo podprl naslednje aktivnosti:

  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
  • izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov,
  • izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake.

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih posameznih aktivnosti z upoštevanjem posebnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol, s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati posebne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne dejavnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

Ciljna skupina so dijaki in osnovnošolci, ki so vpisani v šolskem letu 2018/2019.

SPS bo podprl naslednje aktivnosti:

  • mentoriranje dijaških ekip pri nadaljnjem razvoju njihovih najperspektivnejših idej v dveh fazah,
  • finančno podporo pri razvoju razvoja najperspektivnejših dijaških idej za obe fazi.

Prva faza poteka od izbora najperspektivnejših 10 dijaških ekip pa do izbora najperspektivnejših 3 dijaških idej, druga faza pa od  izbora 3 najperspektivnejših idej še nadaljnja 2 meseca.

Na izboru najperspektivnejših dijaških idej konec leta 2018 bo komisija v prvi fazi izbrala 10 najperspektivnejših dijaških idej in nato od teh še tri najperspektivnejše dijaške ideje, katerih nadaljnja podpora bo v obliki sofinanciranja mentoriranja in finančne podpore razvoja najperspektivnejših dijaških idej.

Sredstva za podporo razvoju najperspektivnejših dijaških idej se bodo izplačala šolam, iz katerih so izbrane dijaške ekipe.

Več

Pogoji javnega razpisa

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

Višina sredstev

Skupna višina razpisanih sredstev znaša 171.000,00 EUR.

Rok za prijavo

Rok za oddajo vlog je 28. 5. 2018.

Dodatne informacije

Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa s strani SPIRIT-a je g. Boris Kunilo in s strani SPS mag. Tina Zager.

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si z navedbo zadeve »Vprašanje JR DOŠSŠ 2018/2019«. Vprašanja morajo prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletnih straneh javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne  dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalcev javnega razpisa: www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi in naročila« in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si pod rubriko »Razpisi«.

Elektronski dokumenti:

 

Odobrili sredstva naslednjim šolam:

Srednja šola Izola 
Srednja šola Slovenska Bistrica 
Gimnazija Novo mesto 
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Srednja ekonomska šola Ljubljana
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola
Ekonomska šola Ljubljana
Gimnazija Šentvid
IC Piramida Maribor
Šolski center Postojna
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Ekonomska šola Novo mesto
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Nova gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
Elektrotehniška - računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana