Skip to main content

Javno povabilo osnovnim šolam k sodelovanju pri spodbujanju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v šolskem letu 2018/2019

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za prejem prijav na to povabilo je 12. 5. 2018, do 13. ure.

Predmet javnega povabila

SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi vabi k sodelovanju osnovne šole pri razvoju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:

 • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
 • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
 • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
 • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

V šolskem letu 2018/2019 bomo spodbujali izvajanje aktivnosti v obliki interesne dejavnosti ali krožka, ki poteka v skladu z metodologijo, ki jo je razvil Zavod RS za šolstvo v projektu Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev v osnovnih šolah, ki sta ga financirala SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Šolam bomo za izvajanje te aktivnosti zagotovili brezplačno zagotovitev materiala, gradiv in učnih pripomočkov, ki so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka.

Vabimo vas k prijavi za brezplačno zagotovitev materiala, gradiv in učnih pripomočkov, ki so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati osnovne šole za pridobitev materialov, gradiv in učnih pripomočkov so:

 • izvedba interesne dejavnosti ali krožka skladna z metodologijo z naslovom Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti,
 • izvajajo jih učitelji, ki so usposobljeni za izvajanje interesne dejavnosti ali krožka po metodologiji z naslovom Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti metodologiji, (imajo potrdila o udeležbi na usposabljanjih v letih 2015, 2016, 2017 oziroma jih pridobijo v letu 2018),
 • aktivnosti se izvajajo v okviru interesne dejavnosti ali krožka,
 • čas trajanja aktivnosti za posamezno skupino učencev v okviru interesne dejavnosti ali krožka je najmanj 35 šolskih ur,
 • v program je vključenih najmanj 10 učencev,
 • zagotovitev sodelovanja vseh potrebnih deležnikov pri izvedbi aktivnosti,
 • objavljena podprta interesna dejavnost ali krožek v seznamu interesnih aktivnosti oziroma krožkov v okviru letnega delovnega načrta za leto 2018/2019.

Šolam bomo za izvajanje navedenih aktivnosti brezplačno zagotovili material, gradiva in učne pripomočke, ki so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka v višini do 300,00 EUR z vključenim DDV na posamezno osnovno šolo.

Pripravljenost sodelovanja z izrazite z oddajo prijavnega obrazca, ki je v prilogi tega povabila (Obrazec 2).

Brezplačna zagotovitev materialov, gradiv in učnih pripomočkov bo zagotovljena za največ 40 osnovnih šol, ki bodo izbrane po naslednjem zaporedju: čas prispetja popolne prijave, kar pomeni, da imajo prednost prijave, ki so prispele prej.

SPIRIT  bo  izvedel  postopek izbora najugodnejšega ponudnika, kateri bo izbranim šolam brezplačno dostavil potrebni material, gradiva in učne pripomočke, ki je potreben za izpeljavo različnih kreativnih dejavnosti.  Stroške za material bo kril SPIRIT. O načinu naročanja materiala bomo izbrane prijavljene osnovne šole obvestili naknadno.

V primeru, da bo za prejem brezplačnih materialov, gradiv in učnih pripomočkov prijavljeno manjše število šol od predvidenega, se bo sorazmerno z ostankom sredstev povečal obseg sredstev na posamezno osnovno šolo, vendar ne več kot 500,00 EUR z vključenim DDV na posamezno osnovno šolo.

Osnovne šole, ki bodo izbrane za brezplačno zagotovitev materiala, gradiv in učnih pripomočkov, ki  so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka, so dolžne te aktivnosti izvesti v šolskem letu 2017/2018.

Z aktivnostmi morajo pričeti najkasneje 13. 10. 2018. Z izbranimi šolami bomo sklenili pogodbo, katere vzorec je Obrazec 1 tega povabila.

Več o javnem povabilu

Prijava

Rok za prejem prijav na to povabilo je 12. 5. 2018, do 13. ure. Prijavo lahko osnovna šola pošlje po pošti ali dostavi osebno (v času uradnih ur, vsak dan med 9h in 13h) na sedež SPIRIT: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Boris Kunilo, Tel: (01) 5891 883, e-naslov: boris.kunilo@spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti

 

Odobrili sredstva naslednjim šolam:

ZAP. ŠT.

NAZIV ŠOLE

1.

Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu

2.

Osnovna šola Sečovlje

3.

Osnovna šola Sostro

4.

Osnovna šola Križe

5.

Osnovna šola Šempas

6.

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

7.

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič

9.

Walfdorska šola Maribor

10.

Osnovna šola Ivana Groharja

11.

Osnovna šola Cirila Kosmača Piran

12.

MONTESSORI INŠTITUT, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok

13.

Osnovna šola Dutovlje

14.

Osnovna šola Mirana Jarca

15.

Osnovna šola Podlehnik

16.

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik

17.

Osnovna šola Dušana Flisa Hoče

18.

Osnovna šola Lucija

19.

Osnovna šola Toneta Čufarja

20.

Osnovna šola Rodica