Skip to main content

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT REGIJE 2018-2022 - za 3 regije

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: 1. rok: petnajst (15) dni od objave razpisa v Uradnem listu RS in 2. rok: štirideset (40) dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT REGIJE 2018-2022 - za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko - notranjska

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17-v nadaljevanju ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na območju Republike Slovenije, ter izboljšanje  podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen:

 • krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;
 • pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,

in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjim rezultatom:

 • povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 3 slovenskih poslovnih točkah- za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko - notranjska  ( v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki od navedenih statistični regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1.3.2018 do 31.12.2022.

Vlagatelj in posamezni konzorcijski partnerji (konzorcij) morajo izvajati naslednje naloge:

 • promocija podjetniške kulture,
 • izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,
 • povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,
 • evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju  podjetij.

Več o predmetu javnega razpisa najdete tukaj.

Pogoji za sodelovanje:

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

Višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 3.894.120,00 v EUR.

Rok za prijavo:

Roki za oddajo vlog so:

 1. petnajst (15)  dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
 2. štirideset (40) dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.

Drugo odpiranje se bo izvedelo le, v kolikor na prvem odpiranju za katero od razpisanih statističnih regij ne bo izbrana nobena vloga.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: SPOTregije@spiritslovenia.si.

Datumi morebitnih javnih predstavitev javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani agencije.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija:

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Agencija lahko kadarkoli do roka za oddajo vlog spremeni razpis oziroma razpisno dokumentacijo, pri čemer mora biti sprememba razpisa objavljena v Uradnem listu.

Elektronski dokumenti:

  

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.