Skip to main content

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Predvidena sta dva roka za oddajo vlog: 1. rok: 5. 1. 2018 ter 2. rok: 15. 5. 2018.

Obvestilo prijaviteljem

9. 8. 2018 - Prijavitelje, ki so prejeli sklep o odobritvi sofinanciranja na 2. roku obveščamo, da so pogodbe o sofinanciranju v pripravi.

11. 6. 2018 - Dopolnitev obrazca - Letno poročilo o doseganju kazalnikov

Upravičence obveščamo, da smo zaradi lažjega izpolnjevanja v opombo pod črto št. 1, dodali navodilo za izpolnjevanje obrazca Letno poročilo o doseganju kazalnikov, ki ga najdete na tej povezavi Priloga št. 2 k pogodbi: Letno poročilo o doseganju kazalnikov.

11. 6. 2018 - Obveščamo vas o nadaljnjih korakih v zvezi s črpanjem sredstev, ki so vam bila odobrena na podlagi sklepov o odobritvi sredstev na Javnem razpisu »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«:

- Pogodbe: Pogodbe o sofinanciranju so bile poslane. Pred podpisom pogodb, na SPIRIT ne pošiljate nobenih dokumentov (zahtevki, poročila….), saj boste navodila prejeli skupaj s pozivom na podpis pogodbe.

- Poročanje: O udeležbi na sejmu in doseženih rezultatih boste poročali po podpisu pogodbe, ne glede na to, kdaj je bil nastop na sejmu izveden.

- Obveščanje in komuniciranje: Od prejetja sklepa o sofinanciranju naprej priporočamo, da upoštevate določila XVI. člena vzorca pogodbe o sofinanciranju, ki je bil del razpisne dokumentacije, ne glede na to, da pogodba o sofinanciranju še ni podpisana.

  • 18. 7. 2018 - Prijavitelje obveščamo, da so ostala na voljo sredstva za 2. odpiranje, in sicer znaša preostanek nerazdeljenih sredstev 1. odpiranja 740.103,45 € za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija ter 23.584,94 € za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.
  • 30. 1. 2018 - Prijavitelje obveščamo, da smo prejeli 209 vlog za sofinanciranje.
  • 26. 1. 2018 - Objavljen je seznam skupinskih predstavitev slovesnekga gospodarstva na sejmih v tujini v letu 2018.
  • 15. 12. 2017 - Priloga I Uredbe Komisije EU (PDF) - 15. 12. 2017
  • 28. 11. 2017 - Prijaviteljem v pomoč objavljamo testni izračun višine sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini - Pripomoček za izračun sofinanciranja - (Excel) - 28. 11. 2017

V primeru standardiziranega stroška na enoto so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi izračuna (formule), ki upošteva velikost najetega razstavnega prostora ter so v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, določenih v pogodbi o sofinanciranju.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša

5.313,06 € + 65,2 * X ;

X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2.

Višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.900.000,00EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

leto 2018

1.600.000,00 EUR

leto 2019

300.000,00 EUR

Pogoji za sodelovanje

Pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu.

Rok in način prijave

Predvidena sta dva (2) roka za oddajo vlog:

  • 1. rok: 5. 1. 2018,
  • 2. rok: 15. 5. 2018.

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti, vendar le, če bo na voljo dovolj sredstev za maksimalno višino sofinanciranja vsaj enega prijavitelja.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za oddajo vlog.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: indiv-sejmi2018@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje deset  dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Vprašanja in odgovori

Rok za prispetje vprašanj je potekel 10  dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Na vprašanja, prispela po tem roku, ne bo odgovorjeno.

Elektronski dokumenti

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.