Skip to main content

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Roka za oddajo vlog sta: 2. 10. 2017 in 1. 3. 2018.

Obvestilo o zaprtju razpisa

19. 2. 2018 - Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«, ki ga je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, objavila v Uradnem listu RS, št. 47/17, dne 1. 9. 2017, se zapre zaradi porabe sredstev. Zaradi zaprtja razpisa drugo odpiranje ne bo izvedeno, vse prispele vloge po 2. 10. 2017 pa bodo vrnjene pošiljateljem.

Ostala obvestila

9. 2. 2018 - Obveščamo vas, da so bila sredstva, ki so bila na voljo za izvedbo javnega razpisa, v okviru prvega odpiranja zaradi velikega števila prejetih vlog v celoti porabljena, zato drugo odpiranje, za vloge prispele do 1. 3. 2018, ne bo izvedeno.

Najlepše se vam zahvaljujemo za razumevanje.

19. 1. 2018 - Opravičujemo se vam za zamudo pri objavi rezultatov javnega razpisa. Trenutno namreč čakamo na odločitev glede povečanja sredstev za sofinanciranje operacij za leto 2018, kar nam bo, če bo odločitev financerja za povečanje sredstev sprejeta, omogočilo odobritev bistveno večjega števila prijavljenih operacij.

Najlepše se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

 • a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
 • b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
 • c) Spletne strani za tuje trge
 • d) Spletne trgovine
 • e) Produktno-prodajne videe
 • f)  Krepitev kompetenc - usposabljanja

Pogoji za sodelovanje

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.500.000,00 EUR.

Proračunska postavka

Programsko območje

Leto 2017

Leto 2018

SKUPAJ

160067 PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-V-EU

Vzhod

564.400,00

1.135.600,00

1.700.000,00

160069 PN3.2.-Razvoj internacionalizacije-14-20-Z-EU

Zahod

265.600,00

534.400,00

800.000,00

Skupaj

 

830.000,00

1.670.000,00

2.500.000,00

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:

 1. Elektronska izmenjava med partnerji
 2. Digitalizacija nastopov na sejmih
 3. Spletne strani za tuje trge
 4. Spletne trgovine
 5. Produktno-prodajni video
 6. Krepitev kompetenc - usposabljanja

Upravičeni stroški in izdatki bodo morali nastati v obdobju od datuma oddaje vloge do predvidenega zaključka operacije, ki ne sme biti kasnejši od 1. 10. 2018. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne oddaje vloge, in izdatki, nastali do datuma zaključka operacije oziroma najkasneje do 1. 10. 2018.

Če se bo operacija začela izvajati pred dnem oddaje vloge, ne bo upravičena do sofinanciranja. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije kot npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, ipd, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge na predmetni javni razpis.

Tveganje glede izvajanja operacije pred datumom izdaje sklepa o dodelitvi sredstev nosi prijavitelj.

Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer (i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, (ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži.

DDV je neupravičen strošek.

Roki in način prijave

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Vsa zahtevana vpisna polja na obrazcih morajo biti izpolnjena. Prijavitelj podatke v obrazce vpisuje v polja označena z rumeno barvo in na mesta v besedilih, kjer je narisana črta. Vsi finančni podatki v vlogi morajo biti v evrih (EUR). Izračuni morajo biti pravilni in prikazani na dve decimalni mesti in zaokroženi navzdol. Pri izpolnjevanju obrazcev mora prijavitelj upoštevati določila predmetnega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.

Prijavitelj izpolni Obrazce št. 1, 2, 3, 5, 6 in 7 ter jih natisne. Zakoniti zastopnik prijavitelja podpiše Obrazce št. 1, 2, 3, 5 in 6 in jih žigosa, če prijavitelj pri poslovanju uporablja žig. Od izvajalca/ev pridobi izpolnjen/e in podpisan/e Obrazec/e št. 4. V primeru, da pri operaciji sodeluje več izvajalcev se za vsakega posebej priloži Obrazec št. 4. Obrazce št. 1, 2, 3, 4, 5 in 6  vloži v pisemsko ovojnico, ki jo zapre in opremi z Obrazcem št. 7. Pisemsko ovojnico odda agenciji:

 • priporočeno po pošti ali
 • osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 9:00 do 13:00.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Stroški priprave in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.

Agencija vlog ne bo vračala prijaviteljem, razen v primerih kot jih določa ta javni razpis.

Roka za oddajo vlog sta:

 1. rok: 2. 10. 2017 in
 2. rok: 1. 3. 2018.

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je v okviru posameznega programskega območja na razpolago manj kot 30.000,00 EUR.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: eposlovanje@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje (i) navodila, (ii) besedilo javnega razpisa,  (iii) podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog, (iv) dokazila in način preverjanja pogojev, (v) obrazce za pripravo vloge in (vi) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: eposlovanje@spiritslovenia.si, s pripisom »E-POSLOVANJE 2017-2018 - razpisna dokumentacija«. Agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Vprašanja in odgovori

Obveščamo vas, da so bili popravljeni odgovori na vprašanja št. 71 b), 79, 82 b) in 163 a), b).

Rok za prispetje vprašanj je potekel 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Na vprašanja prispela po tem roku, ne bo odgovorjeno.

Elektronski dokumenti

 

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si.