Skip to main content

Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 26. 6. 2017.

Obvestilo prijaviteljem:

20. 7. 2017 - Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča prijavitelje, da bomo zaradi dodatnih postopkov pri obravnavi vlog izdali sklepe predvidoma v drugem tednu meseca avgusta 2017.

Namen in cilj javnega razpisa:

Javna agencija SPIRIT Slovenija želi z javnim razpisom na 100 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Z javnim razpisom želimo doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

Podprli bomo naslednje aktivnosti:

  • Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
  • Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov,
  • Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake.

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih posameznih aktivnosti z upoštevanjem posebnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol, s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati posebne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne dejavnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

Ciljna skupina so dijaki in osnovnošolci, ki so vpisani v šolskem letu 2017/2018.

Več

Pogoji za sodelovanje:

Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

  • prijavitelj je srednja šola, ki je vpisana v seznam srednjih šol, objavljenih na spletnih povezavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010.

  • prijavitelj mora zagotoviti izvajanje nalog s strani učiteljev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje potrebne za izvajanje izobraževalnega procesa v šolah.

Več o pogojih

Vrednost razpisa:

Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje je največ 140.000,00€ v proračunskem letu 2017.

Prijava:

Rok za oddajo vlog je 26. 6. 2017.

Dodatne informacije:

Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa je g. Boris Kunilo.

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si z navedbo zadeve »Vprašanje JR DOŠSŠ 2017/2018«. Vprašanja morajo prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletni strani javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalca javnega razpisa: www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi in naročila«.

Elektronski dokumenti:

Odobrili sredstva naslednjim šolam: 

Zap. št.

Prijavitelj

1.

Srednja šola Izola

2.

Srednja šola Slovenska Bistrica

3.

Gimnazija Novo mesto

4.

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče

5.

Srednja ekonomska šola Ljubljana

6.

Srednja šola za oblikovanje Maribor

7.

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja tehniška in strokovna šola

8.

Ekonomska šola Ljubljana

9.

Gimnazija Šentvid

11.

IC Piramida Maribor

12.

Šolski center Postojna

13.

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

14.

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

15.

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

16.

Srednja ekonomska šola Koper

17.

Ekonomska šola Novo mesto

18.

Šolski center Kranj, Srednja ekomska, storitvena in gradbena šola

19.

Šolski center Nova gorica, Elektrotehniška in računalniška šola

20.

Elektrotehniška - računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana