Skip to main content

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017«

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: do vključno 5.6.2017

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so jih podjetja izvedla v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017.

 Mednarodni sejem je sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. 

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Pogoji za kandidiranje:

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. Več informacij o pogojih za kandidiranje je na voljo v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 400.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2017.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora,
  • stroški sejemske opreme.

Obdobje za porabo sredstev:

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1.1.2017 do 31.5.2017.

Način prijave:

Javni razpis bo odprt do vključno 5.6.2017. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje vloge šteje dan, ko SPIRIT Slovenija vlogo prejme. Vloge so lahko oddane na SPIRIT Slovenija, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem. Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem (1) izvodu. Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 » Naslovnica za ovojnico«.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017- vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 30.5.2017. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na tem spletnem naslovu ali na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017- razpisna dokumentacija«. 

Elektronski dokumenti:

Javni razpis 

Javni razpis

Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija 

Vprašanja in odgovori - 2. 6. 2017 (PDF)

Sklep o začetku postopka - 3. 5. 2017 (PDF)

Informativni seznam odobrenih vlog - 10. 10. 2017 (PDF)

Povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev - 15. 1. 2018 (Word)