Skip to main content

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2017

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 22. 5. 2017 do 13.00 ure

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko izvajanja naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov: zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij  s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacija poslovnih dogodkov v tujini in v Sloveniji; promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • organizacija in izvedba najmanj 50 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem

  • svetovalna pomoč najmanj 500 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge

  • posredovanje najmanj 200 poslovnih priložnosti in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.

Pogoji za sodelovanje:

Več o pogojih za sodelovanje najdete v javnem razpisu.

Vrednost javnega razpisa:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški organizacije poslovnih dogodkov, promocije slovenskega gospodarstva ter individualnih svetovanj podjetjem
  • stroški vzpostavitve in delovanja Showrooma
  • stroški promocije kluba
  • stroški intelektualnih storitev.

Podrobneje so upravičeni stroški opredeljeni v javnem razpisu.

Način prijave:

Javni razpis bo odprt do vključno 22.05.2017 do 13.00 ure.

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do vključno 22.05.2017, do 13.00 ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem 'Naslovnica za ovojnico', objavljenim v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spk@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si.

 

Elektronski dokumenti: