Skip to main content

Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov v letu 2017 v katere se bo agencija vključila v vlogi nacionalnega partnerja

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo prijav je sreda, 8. marec 2017.

Predmet javnega povabila:

Predmet povabila je nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov,  v katere se bo agencija vključila kot nacionalni partner.

Kot podjetniški ali poslovni dogodek se štejejo konference, posveti, srečanja, forumi, delavnice in drugi dogodki, na katerih so udeležencem ponujena dodatna znanja, izmenjave izkušenj in predstavitve dobrih podjetniških praks. V najširšem smislu so dogodki namenjeni splošni promociji podjetništva, dvigu podjetniške kulture ter promociji novih trendov v podjetniškem in tehnološkem razvoju, v ožjem smislu pa obravnavajo tematike, ki so v okviru programa dela javne agencije SPIRIT Slovenija (podjetništvo kot priložnost, ustvarjalnost in inovativnost, prenos lastništva, trajnostna rast, novi tehnološki trendi, digitalizacija, internacionalizacija,  idr.).

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v letu 2017 partnersko sodelovala pri organizaciji in izvedbi izbranih dogodkov, ki imajo v slovenskem prostoru že večletno tradicijo in pokrivajo tematike, ki so za agencijo strateško pomembne in so opredeljene v programu dela javne agencije SPIRIT Slovenija.

Programska usmeritev SPIRIT Slovenija je, da skrbi za celovito promocijo podjetništva in inovativnosti z namenom ustvarjanja pozitivne klime za razvoj podjetništva.

Namen javnega povabila:

Namen javnega povabila je izbor vsaj 10 dogodkov, na katerih bo agencija partnersko sodelovala v vlogi nacionalnega partnerja.

Agencija v vlogi nacionalnega partnerja se bo v okviru posameznega dogodka po dogovoru s prijaviteljem vključila na naslednje načine:

  • vključenost v vsebinski del strokovnega programa na dogodku (vključitev predstavnika agencije s predstavitvijo svojih programov, sodelovanjem na okroglih mizah, in podobno);
  • objava logotipa agencije in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na publikacijah in spletnih aplikacijah, ki nastanejo v zvezi z dogodkom (kot npr. vabila, programi, promocijske brošure, katalogi, spletne strani,…);
  • navajanje naročnika kot nacionalnega partnerja v uvodnem nagovoru;
  • postavitev informacijske točke na lokaciji dogodka (prostor za manjšo mizo/pult, 2x stol, v kolikor je to v konceptu dogodka);
  • postavitev predstavitvenih/oglaševalskih  panojev (pingvini) na lokaciji dogodka;
  • distribucijo promocijskega materiala na lokaciji dogodka oz. drugače v skladu z dogovorom.

Ciljne skupine, ki so jim dogodki namenjeni:

Agencija bo s partnersko podporo izbranim dogodkom dosegla naslednje ciljne skupine:

  • mladi (dijaki, študentje) in drugi potencialni podjetniki,
  • novoustanovljena mlada podjetja ,
  • zrela podjetja,
  • strokovna in druga javnost.

Pogoji za sodelovanje:

Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji, društva, registrirana v Republiki Sloveniji, ter zavodi, ki v zadnjih treh letih kontinuirano izvajajo dogodke z enakim nazivom in katerih se je v posameznem letu udeležilo vsaj 70 predstavnikov ciljnih skupin.

Prijavitelj lahko prijavi največ dva dogodka, ki jih organizira v letu 2017.

Dogodki pravnih ali fizičnih oseb, ki so namenjeni samopromociji prijavitelja, niso predmet tega javnega povabila.

Prijavitelj se z oddajo prijave strinja, da bo agenciji omogočil sodelovanje, kot je navedeno v točk 3. tega javnega povabila (vloga nacionalnega partnerja).

Način prijave:

Rok za oddajo prijav je sreda, 8. marec 2017.

Prijava mora biti poslana v fizični obliki, priporočeno po pošti, v zaprti zunanji ovojnici, z oznako »JAVNO POVABILO ZA NABOR IN IZBOR PODJETNIŠKIH IN POSLOVNIH DOGODKOV V LETU 2017 - NE ODPIRAJ«. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana s priporočeno pošiljko do vključno 8.3.2017. Prijave so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, (le v času uradnih ur, vsak dan med 09.00 in 13.00 uro) do navedenega datuma za oddajo prijave.

Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na katero se nalepi obrazec št. 4 - Naslovnica za prijavo. Odpiranje prijav ne bo javno. Nepravočasnih prijav ter prijav, ki ne bodo ustrezno označene, strokovna komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni  v roku 15 delovnih dni od  poteka roka za  prijavo.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi s tem javnim povabilom sprejemamo le pisno na e-naslov: velko.glaner@spiritslovenia.si. Prispeti morajo najkasneje do 6. marca 2017 do 12. ure.  Kontaktna oseba: mag. Velko Glaner,  Tel: (01) 589 878.

Elektronski dokumenti: