Skip to main content

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Rok za oddajo vloge za drugo odpiranje 12. 6. 2017.

POMEMBNO: Predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih v tujini niso predmet tega javnega razpisa.

 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.

Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave.

Aktivna udeležba podjetja na mednarodnem poslovnem dogodku pomeni, da podjetje v okviru mednarodnega poslovnega dogodka tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke, proizvode in storitve na stojnici/razstavnem prostoru ali v obliki predavanja/predstavitve ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.

Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je podpreti do 60 podjetij, 40 v Vzhodni in 20 v Zahodni kohezijski regiji, pri aktivni udeležbi na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.

Pogoji za kandidiranje:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev:

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 500.000,00 EUR, in sicer:

Regija

Sredstva

Vzhodna kohezijska regija

340.000,00 EUR

Zahodna kohezijska regija

160.000,00 EUR

SKUPAJ

500.000,00 EUR

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • Stroški aktivne predstavitve na mednarodnem poslovnem dogodku;
  • Stroški službene poti.

Podrobneje so upravičeni stroški opredeljeni v javnem razpisu.

Obdobje za porabo sredstev:

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih operacij, ki bodo dejansko izvedene.

Do sofinanciranja bodo upravičene operacije aktivnega nastopa podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Obdobje upravičenosti stroškov se prične s 1.1.2016 in traja do najkasneje 30.10.2017.

Način prijave:

Roki za oddajo vlog so:

  • za drugo odpiranje 12.6.2017.

Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je ostalo na razpolago manj kot 8.000,00 EUR.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko SPIRIT Slovenija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda v glavni pisarni SPIRIT Slovenija, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do posameznega datuma za oddajo vlog.

Predlagatelji morajo oddati  vlogo v enem (1) izvodu.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na posamezen datum za oddajo vlog. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: forumi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini - vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje deset (10) dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, ne bodo upoštevana. Odgovori bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti:

Vprašanja in odgovori:

Stanje razpisa:

Informativni seznam vlog

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.