Skip to main content

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1«

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Roki za oddajo vlog so: 13. 1. 2017, 15. 5. 2017, 15. 5. 2018 in 15. 5. 2019.

Obvestilo prijaviteljem:

12. 7. 2018 - Sredstva predhodnih odpiranj v višini 280.000,00 € so ostala  neporabljena, od tega 3.188,00 € v Zahodni kohezijski regiji in 276.812,00 € v Vzhodni kohezijski regiji, zato se znesek neporabljenih sredstev prenese v 4. odpiranje.

Potencialne prijavitelje na 4. rok (15. 5. 2019) obveščamo, da skupna vrednost sredstev 4. odpiranja znaša 490.000,00 €, od tega za Vzhodno kohezijsko regijo 398.465,00 €, za Zahodno kohezijsko regijo pa 91.535,00 €.

4. 5. 2018 - V Uradnem listu Republike Slovenije št. 31/2018 z dne 4.5.2018 je bila objavljena sprememba javnega razpisa, ki omogoča prijavo tudi RRI operacij, ki se uvrščajo v prednostno področje »Trajnostni turizem« Slovenske strategije pametne specializacije.

Zaradi spremembe v načinu predložitve zahtevkov za izplačilo (prek informacijskega sistema organa upravljanja »eMA«) in njihovega izplačila (izplačila izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) je objavljena tudi sprememba razpisne dokumentacije.

31. 3. 2017 - Javna agencija SPIRIT Slovenija je 31. marca 2017 v Uradnem listu  (št. 15/2017) objavila dopolnitev javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta - Faza 1«, objavljenega v Uradnem listu št. 79/2016 z dne 9. 12.016, ki omogoča prenos neporabljenih sredstev posameznega odpiranja v naslednje odpiranje.

Ker so sredstva predhodnih odpiranj v višini 210.000,00 € ostala neporabljena, od tega 19.841,00 € v Zahodni kohezijski regiji in 190.159,00 € v Vzhodni kohezijski regiji, se znesek neporabljenih sredstev prenese v 3. odpiranje.

Potencialne prijavitelje na 3. rok (15. 5. 2018) obveščamo, da skupna vrednost sredstev 3. odpiranja znaša 420.000,00 €, od tega za Vzhodno kohezijsko regijo 311.812,00 €, za Zahodno kohezijsko regijo pa 108.188,00 €.

Informativni seznam odobrenih vlog:

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je omogočiti MSP pripravo bolj kakovostnih prijav na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020, omogočiti kakovostnim in obetavnim projektom z doseženo visoko oceno v okviru programa Obzorje 2020 lažji dostop do drugih virov financiranja, prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih ter prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 30 študij izvedljivosti v okviru faze 1.

Upravičeni stroški:

Upravičeni so stroški izdelave študije izvedljivosti.

Višina sredstev:

Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša skupaj 1.050.000 EUR.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017, 2018, 2019 in 2020 oziroma do porabe sredstev.

Upravičenci (v primeru konzorcijskih prijav vsi konzorcijski partnerji skupaj) bodo za sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti prejeli sredstva v pavšalnem znesku (»lump sum«) 35.000 €.

Roki za oddajo vlog:

Roki za oddajo vlog so:

  • prvo odpiranje: 13. 1. 2017
  • drugo odpiranje: 15. 5. 2017
  • tretje odpiranje: 15. 5. 2018
  • četrto odpiranje: 15. 5. 2019

Pogoji za sodelovanje:

Projekte (operacije) lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi vodilni konzorcijski partner (prijavitelj).

Ostali pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu.

Način prijave:

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na posamezen datum odpiranja.

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme. Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do datuma za oddajo vlog.

Vloga na posamezno odpiranje se lahko vloži največ devetdeset (90) dni pred posameznim rokom za oddajo vlog, razen v primeru prvega postavljenega roka za oddajo vlog.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo v elektronski obliki na naslov: SME@spiritslovenia.si najkasneje deset (10) dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge.

Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija:

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) so na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori:

Elektronski dokumenti:

Trenutno veljavni dokumenti:

Dokumenti, ki ne veljajo več:

 

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.