Skip to main content

Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 24. 2. 2017.

 

Namen in cilj javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«) »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« zaradi:

 • pospeševanja inovacij,
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Namen javnega razpisa je tudi testiranje oziroma demonstracija v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Cilj javnega razpisa, ki izhaja in je skladen s ciljem S4, je vzpostavitev vsaj dveh PD projektov na področju energetike, ki jih bodo izvedla podjetja ali konzorciji podjetij in se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju, kar posledično veča konkurenčnost in reference sodelujočih podjetij.

Do sofinanciranja so upravičeni le PD projekti, ki so skladni s S4 in v okviru katere se lahko uvrstijo v sledeče prednostno področje uporabe: Pametna mesta in skupnosti; Fokusno področje: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije.

Natančna opredelitev navedenega področja uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Rezultat PD projektov mora biti tako tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo.

PD projekti morajo biti na prednostnem področju S4 Pametna mesta in skupnosti ter na fokusnem področju Pretvorba, distribucija in upravljanje energije. Usmerjeni morajo biti vsaj v eno izmed sledečih konceptualnih področij:

 • spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih omrežij),
 • aktivno vključevanje odjema in naprednega vodenja odziva odjema,
 • celostno upravljanje z energijo.

V okviru PD projektov se testira značilnosti nove, inovativne rešitve in pridobi tudi povratne informacije za nadaljnje raziskave in razvoj. Aktivnosti med drugim lahko vključujejo:

 • razvoj in testiranje novih ali izboljšanih inovativnih izdelkov, načinov proizvodnje, procesov ali tehnologij v realnem okolju (npr. v energetskem omrežju),
 • razvoj in testiranje novega ali izboljšanega inovativnega operacijskega modela ali sistema v realnem okolju,
 • razvoj novih ali izboljšanih inovativnih storitev in zagotovitev delovanja v operacijskem okolju in procesih uporabnika.

Višina sredstev:

Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 5.000.000,00 EUR.

Rok in način prijave:

Prijavitelj mora oddati vlogo v fizični obliki bodisi osebno bodisi po navadni pošti ali s priporočeno pošiljko. Vloga mora vsebovati v razpisni dokumentaciji predpisane obrazce in priloge. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni skladno z navodili na obrazcih in navodili iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo na elektronskem nosilcu podatkov. Fizična in elektronska vloga morata biti enaki.

Rok za oddajo vlog je 24. 2. 2017.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:

 1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno agencije, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan za oddajo vlog, v času uradnih ur agencije med 9. in 13. uro ali
 2. prispela po navadni pošti, na naslov agencije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog ali
 3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov agencije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan roka za oddajo vlog, tj. do 23.59 ure tega dne.

Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

Neustrezno označene, nepravočasno prispele in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju.

Dodatne informacije:

Uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci agencije na podlagi pisnega zaprosila, ki ga lahko posredujete najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog na elektronski naslov: pilot@spiritslovenia.si. Rok za postavljanje vprašanj je potekel. Odgovori na vprašanja veljajo kot sestavni del razpisne dokumentacije in bodo objavljeni na spletni strani agencije v roku 3 delovnih dni.

Razpisna dokumentacija:

Zainteresirane osebe lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Elektronski dokumenti:

Novo:

Vprašanja in odgovori

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.