Skip to main content

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 28. 11. 2016.

Namen in cilji javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti.

SIO so pravne osebe javnega ali zasebnega prava, opredeljene v Pravilniku o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/2008, v nadaljevanju: Pravilnik), ki so, najkasneje na dan pred objavo javnega razpisa, kot tehnološki parki, podjetniški inkubatorji ali univerzitetni inkubatorji vpisane v Evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: Evidenca).

Cilj javnega razpisa je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo.

Cilj javnega razpisa je prepoznanih 370 poslovnih idej in inkubacija 160 novih podjetij.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev SIO, z namenom izvajanja aktivnosti, opredeljenih v ZPOP-1 in Pravilniku za ciljne skupine v letih 2016 in 2017.

Javni razpis je razdeljen v tri sklope in sicer:

  • Sklop 1: Tehnološki parki,
  • Sklop 2: Podjetniški inkubatorji,
  • Sklop 3: Univerzitetni inkubatorji.

Aktivnosti morajo biti vsebinsko zasnovane tako, da sledijo potrebam posameznih ciljnih skupin. Aktivnosti morajo biti dostopne vsem uporabnikom iz ciljnih skupin. Obdobje upravičenosti po tem javnem razpisu je od dneva oddaje vloge na javni razpis do 31. 12. 2017.

SIO morajo aktivnosti izvajati v svojem okolju in s svojimi aktivnostmi ne smejo namenoma posegati v okolje ali v ciljne skupine drugega SIO iz Evidence, razen po predhodnem pisnem dogovoru med SIO. O dogovoru je potrebno obvestiti agencijo. Agencija si pridržuje pravico, da ne upošteva izvedenih aktivnosti, ki so bile izvedene v nasprotju z določili tega odstavka.

Podrobnosti o posameznem sklopu, aktivnostih, ciljnih skupinah in ključnih rezultatih so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Pogoji za sodelovanje:

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj, ki deluje kot SIO in je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda, ki v skladu z ZPOP-1 izvaja naloge in programe inovativnega okolja in je vpisan v Evidenco kot tehnološki park ali podjetniški inkubator ali univerzitetni inkubator najkasneje na dan pred objavo javnega razpisa.

Več o ostalih pogojih najdete v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev:

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev je 3.200.000,00 EUR in sicer 2.700.000,00 EUR v letu 2017 ter 500.000,00 EUR v letu 2018.

Rok in način prijave:

Prijavitelj mora oddati vlogo v fizični obliki bodisi osebno bodisi po navadni pošti ali s priporočeno pošiljko. Vloga mora vsebovati v razpisni dokumentaciji predpisane obrazce in priloge. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni skladno z navodili na obrazcih in navodili iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo na elektronskem nosilcu podatkov. Fizična in elektronska vloga morata biti enaki.

Rok za oddajo vlog je 28. 11. 2016.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:

  1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno agencije, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan za oddajo vlog, v času uradnih ur agencije med 9. in 13. uro ali
  2. prispela po navadni pošti, na naslov agencije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog ali
  3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov agencije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan roka za oddajo vlog, tj. do 23.59 ure tega dne.

Vloge, ki ne bodo na zgoraj navedene načine prispele pravočasno, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, na kateri bo nalepljen izpolnjen Obrazec 8: Oddaja vloge. Nepravilno označene vloge bo agencija s sklepom zavrgla in jih vrnila pošiljateljem.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: sio@spiritslovenia.si z navedbo zadeve »Vprašanje SIO 2016-2017« . (Rok za postavljanje vprašanj je potekel. Na vaše vprašanje ne bo odgovorjeno). Vprašanja morajo prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletni strani javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Odgovori na vprašanja so del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.spiritslovenia.si, pod rubriko »Javni razpisi in naročila«. Razpisno dokumentacijo sestavljajo: besedilo javnega razpisa, navodila za pripravo vloge, merila za ocenjevanje, prijavni obrazci, vzorec pogodbe, zahtevek za sofinanciranje in obrazci za poročanje.

Informativni dan:

Informativni dan za vse potencialne prijavitelje bo organiziran v ponedeljek 14. novembra 2016, ob 9. uri, v veliki sejni dvorani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 2. nadstropje, Ljubljana (registracija na recepciji Ministrstva). Informativni dan se bo zaključil ob 11. uri.

Vprašanja in odgovori

  • Vprašanja in odgovori - 21. 11. 2016 (PDF) - Rok za postavljanje vprašanj je potekel. Na vaše vprašanje ne bo odgovorjeno.

Elektronski dokumenti:

 

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.