Skip to main content

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Roki za oddajo vlog so: 10.11.2016, 8.12.2016, 11.1.2017 in 15.2.2017.

Informativni seznam odobrenih vlog

1. rok: Informativni seznam odobrenih vlog za 1. rok - 10. 11. 2016 (PDF)

Prejeli smo 171 vlog.

2. rok: Informativni seznam odobrenih vlog za 2. rok - 8. 12. 2016 (PDF)

Prejeli smo 48 vlog.

3. rok: Informativni seznam odobrenih vlog za 3. rok - 11. 1. 2017 (PDF)

Prejeli smo 45 vlog.

4. rok: Informativni seznam odobrenih vlog za 4. rok - 15. 2. 2017 (PDF)

Prejeli smo 50 vlog.

Seznam prejemnikov sredstev na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,……) .

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31.12.2018. V okviru javnega razpisa bomo podprli  okvirno 150 podjetij.

Pogoji za sodelovanje

Pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu.

Upravičeni stroški:

  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov)

Višina sredstev in stopnja sofinanciranja

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša največ do 3.000.000 EUR, na upravičenca pa od 3.000,00 EUR do največ 20.000,00 EUR.

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je do vključno 50 %.

Roki za oddajo vlog

Roki za oddajo vlog so:

  1. rok: 10.11.2016,
  2. rok: 8.12.2016
  3. rok: 11.1.2017,
  4. rok: 15.2.2017.

Način prijave

Prijavitelj izpolni Obrazce št. 1, 2, 3 in 5, medtem ko Obrazec št. 4 izpolni izbrani svetovalec/i. Obrazci, kjer je to zahtevano, morajo biti podpisani in žigosani (slednje velja v primeru, če se pri poslovanju uporablja žig). Obrazce št. 1, 2, 3 in 4 je potrebno vložiti v pisemsko ovojnico, jo zapreti in opremiti z Obrazcem št. 5. Pisemsko ovojnico prijavitelj odda na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana:

  • po pošti ali
  • osebno v sprejemni pisarni izvajalskega organa v času njegovih uradnih ur od ponedeljka do petka od 9:00 do 13:00.

Stroški priprave in oddaje vloge na javni razpis bremenijo prijavitelja.

Dodatne informacije

Uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci izvajalskega organa in sicer na podlagi prejetega pisnega zaprosila, ki je posredovan prek navadne ali elektronske pošte (naslov za pošiljanje elektronske pošte je vavcer@spiritslovenia.si). Izvajalski organ pisna zaprosila sprejema do 10.2.2017. Zaprosilo naj bo označeno s »Procesni vavčer 2016/2017 - vprašanje«. Izvajalski organ ni dolžan posredovati informacij v zvezi z javnim razpisom, če iz pisnega zaprosila ni razvidne zahtevane označbe. Izvajalski organ bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku petih (5) delovnih dni po prejemu vprašanja.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje  (i) navodila, (ii) besedilo javnega razpisa,  (iii) podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog, (iv) obrazce za pripravo vloge in (v) vzorec pogodbe s prilogami, je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na sedežu izvajalskega organa v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: vavcer@spiritslovenia.si, s pripisom »Procesni vavčer 2016/2017 - razpisna dokumentacija«.

Vprašanja in odgovori

Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. V primeru bistvenih sprememb javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije.

Elektronski dokumenti

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.