Skip to main content

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2016 je 10.10. 2016.

Predmet, namen in cilji javnega razpisa

Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4 . Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti katerim se dodelijo sredstva morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu: www.eurekanetwork.org.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja.

V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic (28 EU držav, Ciper, Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami ter Kanada, Koreja in Južna Afrika kot pridružene članice.

Več

Višina sredstev

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis znaša skupaj 4.500.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev

Na ta javni razpis se prijavljajo slovenski partnerji v projektu. Vsak slovenski partner se prijavi s svojo vlogo.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. V kolikor v okviru razpisanega roka za oddajo vlog in potrjevanje projektov ne bi bila porabljena vsa sredstva lahko agencija določi dodatne roke za zbiranje vlog. Sprememba razpisa z določitvijo novih rokov se objavi na spletni strani agencije.

Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2016 je 10.10. 2016. Rok se navezuje na zasedanje Odbora Visokih predstavnikov Eureka, ki bo v januarju 2017, kar je potrebno upoštevati pri določanju začetka trajanja projekta oziroma načrtovanju finančne konstrukcije projekta.

Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno pisarno Jave agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj - vloga na javni razpis EUREKA« ter navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po pošti, mora biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija

Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije www.spiritslovenia.si, pod razdelkom Javni razpisi.

Agencija bo po potrebi organizirala informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh agencije.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, na e-naslovu: eureka@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori so lahko objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljena.

Elektronski dokumenti:

PRILOGE

KONČNO POROČILO

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

SEZNAM PREJEMNIKOV

SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA

NAVODILA ORGANA