Skip to main content

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Roki za oddajo vlog so: za prvo odpiranje 18.8.2016 do 13.00 ure, za drugo odpiranje 27.1.2017 do 13.00 ure in za tretje odpiranje 2.6.2017 do 13.00 ure.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

 • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
 • ocene ustreznosti izdelkov prijavitelja za potrebe tujega trga,
 • priprave načrta za prilagoditev izdelkov prijavitelja potrebam tujega trga,
 • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.

Tuj trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država (seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na naslovu: http://www.intracen.org/exporters/statistics-export-country-product/) in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države. Republika Slovenija v skladu s tem razpisom ni tuj trg.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. Pri izbiri izvajalca mora upoštevati temeljna načela javnega naročanja (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernost), kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Upoštevanje načel javnega naročanja se preverja na osnovi obrazložitve postopka izbora zunanjega izvajalca, ki ga predloži prijavitelj.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške.

Cilj javnega razpisa:

Cilj razpisa je podpreti do 111 podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na tujih trgih in jim s tem:

 • znižati tveganje vstopa na izbran nov tuj trg oziroma
 • znižati tveganje vstopa na obstoječi tuj trg z novim proizvodom.

Pogoji za kandidiranje:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev:

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 500.000,00 EUR, in sicer:

Sredstva/Leto

2016

2017

SKLOP A - Vzhodna kohezijska regija

170.000,00 EUR

170.000,00 EUR

SKLOP B – Zahodna kohezijska regija

80.000,00 EUR

80.000,00 EUR

SKUPAJ

250.000,00 EUR

250.000,00 EUR

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2016 in 2017. Predvideno sofinanciranje v letu 2016 ne bo višje od 250.000,00 EUR in v letu 2017 ne bo višje od 250.000,00 EUR.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

 • strošek/izdatek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.

Obdobje za porabo sredstev:

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih operacij, ki bodo dejansko izvedene.

Upoštevani bodo operacije izdelave tržnih raziskav na tujih trgih, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o sofinanciranju.

Obdobje upravičenosti stroškov se prične z datumom oddaje vloge in traja do izstavitve zahtevka za izplačilo, ki je tudi datum zaključka operacije. Zadnji datum za zaključek operacije je:

 • 11.11.2016 za odpiranje v letu 2016 in
 • 10.11.2017 za odpiranja v letu 2017.

Način prijave:

Roki za oddajo vlog so:

 • za prvo odpiranje 18.8.2016 do 13.00 ure
 • za drugo odpiranje 27.1.2017 do 13.00 ure
 • za tretje odpiranje 2.6.2017 do 13.00 ure

Tretje odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru drugega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Za porabo celotnih sredstev po tem razpisu se šteje, da je v okviru posameznega sklopa ostalo na razpolago manj kot 4.500,00 EUR.

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT Slovenija prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT Slovenija prejel vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura prejema vloge. Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT Slovenija na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo vlog.

Predlagatelji morajo oddati  vlogo v enem (1) izvodu.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.

Za nepravočasne vloge, se štejejo vloge, ki bodo oddane v 10-ih dneh po izteku  prvega oziroma drugega roka za oddajo vlog ali po tretjem  roku za oddajo vlog. Vloge, ki bodo oddane 11-ti ali kasnejši dan po prvem oziroma drugem roku za oddajo vlog  se bodo štele za pravočasne, in bodo odprte v okviru naslednjega odpiranja.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 - vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje deset (10) delovnih dni pred iztekom zadnjega roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavila odgovore na vprašanja najkasneje v roku desetih (7) delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: raziskave@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017«. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Elektronski dokumenti:

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.