Skip to main content

Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2016

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo vloge za vpis in podaljšanje vpisa subjektov v evidenco je 16.9.2016 do 13. ure.

Predmet javnega poziva:

Predmet Javnega poziva k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja za leto 2016 (v nadaljevanju: javni poziv) je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: evidenca), ki jo vodi SPIRIT v skladu s Pravilnikom.

Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in so natančneje določeni v 3. členu Pravilnika.

Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z  ZPOP-1. V evidenco B so vpisani subjekti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje v skladu s Pravilnikom, v evidenco A pa so vpisani subjekti, ki poleg minimalnih pogojev izpolnjujejo še dodatne pogoje v skladu s Pravilnikom.

Vpis in podaljšanje vpisa v evidenco se opravi enkrat letno na podlagi javnega poziva. O vpisu oz. podaljšanju vpisa v evidenco bodo predlagatelji obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma za predložitev vlog.

Evidenca je dostopna na naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/inovativno-okolje/Evidenca-subjektov-inovativnega-okolja.

Pogoji za vpis in podaljšanje vpisa:

Pogoji za vpis v evidenco so navedeni v Pravilniku, in sicer:

  • za evidenco B v 6. členu Pravilnika,
  • za evidenco A v 5. členu Pravilnika ter v skladu s tem členom tudi v 6., 7., 8. in 9. členu Pravilnika.

Pogoji za vpis so razvidni tudi iz Obrazcev 3 do 6, ki so sestavni del tega javnega poziva. Enaki pogoji veljajo tudi za podaljšanje vpisa v evidenco. Za podaljšanje vpisa v evidenco A ali B je potrebno vlogo predložiti enkrat na dve leti.

V primeru, da subjekt, ki je vpisan v evidenco A, po dveh letih ne poda vloge za podaljšanje vpisa, se subjekt v naslednjem koledarskem letu izbriše iz evidence A in vpiše v evidenco B. SPIRIT o vpisu v evidenco B z dopisom obvesti subjekt.

V primeru, da se subjekt nahaja v evidenci B, se po preteku dveh let brez predložene vloge za podaljšanje vpisa v evidenco, izbriše iz evidence. SPIRIT s sklepom obvesti subjekt o izbrisu iz evidence. Zoper sklep o izbrisu lahko izbrisani subjekt poda  pritožbo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Rok in način prijave:

Rok za oddajo vloge za vpis in podaljšanje vpisa subjektov v evidenco je 16. 9. 2016 do 13. ure.

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura prejema vloge.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo vlog.

Predlagatelji morajo oddati  vlogo v enem (1) izvodu.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.

SPIRIT bo predlagatelje o vpisu v evidenco obvestil s sklepom najkasneje v roku 60 dni od roka za oddajo vlog. SPIRIT vpiše subjekt v evidenco, objavljeno na spletu, najkasneje v dveh delovnih dneh od izdaje sklepa o vpisu.

Dodatne informacije:

Ta javni poziv z obrazci je dosegljiv na spletni strani SPIRIT. Za vse dodatne informacije lahko zaprosite najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vlog na elektronski naslov: sio-evidenca@spiritslovenia.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani SPIRIT v roku 3 delovnih dni.

Elektronski dokumenti: