Skip to main content

Javni natečaj za izbor naj-lesene gradnje 2016

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Prijavitelji lahko prijavijo projekt lesene gradnje preko prijavnega spletnega obrazca do vključno 15. 09. 2016, do 24h.

Predmet javnega natečaja:

Predmet odprtega javnega natečaja je priznanje za odlično realizacijo lesene gradnje za zgrajene objekte v preteklih 5 letih v naslednjih kategorijah:

  • stanovanjske stavbe
  • javne stavbe
  • poslovno-industrijski objekti ter
  • inženirski objekti in tehnične rešitve.

Kategorije so informativne, saj se priznanje podeljuje v skladu s trenutno situacijo in kakovostjo prispelih del. V vsaki od navedenih kategorij bo podeljena največ ena nagrada.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih projektov. 

Namen javnega natečaja:

SPIRIT Slovenija, javna agencija želi v okviru javnega natečaja za izbor naj-lesene gradnje 2016 krepiti zavedanje o lesu in njegovi kulturni razsežnosti, spodbujati uporabo lesa tako pri gradnji objektov kot pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerjati pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo. Spodbuditi želimo trajnostno, ekonomsko in kakovostno uporabo lesa ter na ta način povečati njegovo rabo.

Cilj javnega natečaja:

Z denarno nagrado »Druga nacionalna nagrada za naj-leseno gradnjo v Sloveniji«, ki jo bomo letos v okviru Javnega natečaja za izbor naj-lesene gradnje 2016 podelili drugič, za objekte zgrajene v letih od 2011 do dneva objave javnega natečaja, želimo v družbi spodbuditi umno izrabo lesa na vseh ravneh.

Slovenija je dežela gozdov in lesa, bogate in še žive dediščine gradnje iz lesa, pa tudi najsodobnejših tehnologij in dizajna. Les je edina surovina, ki jo imamo v relativnem izobilju, vendar je ne izkoriščamo v zadostnem obsegu. Kljub dolgoletni tradiciji sonaravnega gospodarjenja z gozdom in rabe lesa, posek močno zaostaja za prirastkom, kar se kaže v hitrem staranju gozdov in padcu kakovosti lesa. Vse več posameznikov se odloča za sobivanje z izročilom, naravo in hkrati upošteva najsodobnejše standarde bivanja.

Z natečajem želimo promovirati rabo lesa v gradbene namene, v vsakodnevnem življenju in posredno vplivati na izboljšanje stanja slovenske lesnopredelovalne industrije ter prispevati k prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Področje lesene gradnje želimo približati potencialnim uporabnikom, da bodo tako bivali ali delali v zdravem bivalnem okolju, v človeku prijaznih lesenih zgradbah, ki ohranjajo gradbeno in likovno kulturo našega prostora. Z nagrado želimo spodbujati arhitekte, naročnike in izvajalce k uporabi lesa, ki je slovenski tradicionalni potencial in hkrati aktualen svetovni trend in s tem k raziskovanju sodobnih arhitekturno-oblikovalskih načel, uporabi naprednih konstrukcijskih tehnik, upoštevanju okoljskih parametrov, uvajanju sodobnih energetsko učinkovitih sistemov ter ekonomski učinkovitosti gradnje.

Prijavitelj:

Prijavo lahko odda vsaka fizična ali pravna oseba, ki je kakorkoli sodelovala ali bila vključena v prijavljeni projekt.

Način in rok oddaje prijave projekta:

Prijavitelj prijavi projekt z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca z oznako »Druga nacionalna nagrada za leseno gradnjo 2016«, v katerem opredeli osnovne podatke o projektu ter tehnične karakteristike zgradbe vključno s kratkim opisom objekta, načrti in fotografijami.

Prijavni obrazec je na voljo le v elektronski obliki in ga lahko prijavitelj izpolni na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/prijave/druga-nacionalna-nagrada-za-naj-leseno-gradnjo-2016/?kategorija=3. Prijava se odda preko spletnega obrazca, elektronsko. Prijav v fizični, pisni obliki naročnik ne sprejema. Prijavitelji lahko prijavijo projekt lesene gradnje do vključno 15. 09. 2016, do 24h, preko prijavnega spletnega obrazca. Po oddani spletni prijavi, le te ni mogoče več spreminjati. Že oddano prijavo prijavitelj lahko nadomesti z novo prijavo, v kateri mora pod opombe navesti, da z njo nadomešča prejšnjo prijavo in katero. Po roku oddaje prijave projekta, to je po 15. 09. 2016, po 24h, spremembe prijave niso več možne. Obvestilo o izidu natečaja, bodo prijavitelji prejeli najkasneje do 15. 10. 2016 na elektronski naslov kontaktne osebe, navedene v prijavnem obrazcu.

Dodatne informacije:

Vse vprašanja vezana na vsebino javnega natečaja sprejemamo v pisni obliki na elektronski naslov: les@spiritslovenia.si, najkasneje do 10. 9. 2016. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani naročnika, najkasneje do 14. 9. 2016.

Elektronski dokumenti: