Skip to main content

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 »VEM 2016 in 2017«

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 8. 7. 2016 do 13. ure.

Skladno s 19. točko javnega razpisa, v kateri je določeno, da morajo vprašanja prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge, postavljanje vprašanj s 4. 7. 2016 ni več možno!

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev vstopnih točk VEM v vseh statističnih regijah na območju Republike Slovenije za ciljno skupino v letu 2016 in 2017 na način, da bodo storitve kar najbolj dostopne vsem potencialnim uporabnikom.

Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvesti sveženj storitev z minimalno pričakovanimi rezultati. Obrazložitve določenih storitev so opisane v splošnih navodilih prijaviteljem za pripravo vloge na javni razpis.

Sveženj storitev:

  • Posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljne skupine (tedensko obveščanje in pridobivanje informacij, pomembnih za delo svetovalcev vstopne točke VEM),
  • Izvajanje osnovnega svetovanja za nastanek podjetja oziroma podjetnika, za  rast in razvoj podjetnikov in podjetij ter internacionalizacijo poslovanja in celoletno izvajanje postopkov VEM točk skladno z 1.b členom Zakona o sodnem registru (vsaj 250 svetovanj, od tega vsaj 10 mobilnih),
  • Izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic (vsaj 10 lastnih delavnic za potencialne podjetnike in majhna in srednje-velika podjetja, od tega vsaj 2 delavnici za osnovnošolce oziroma srednješolce, ter promocija aktivnosti vstopne točke VEM v sodelovanju z drugimi deležniki na prireditvah v regionalnem oz. lokalnem okolju).
  • Druge aktivnosti: priprava evidence nosilcev podpornega okolja (enkratna aktivnost), evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in predlaganje ukrepov za odpravo (ves čas izvedbe), sodelovanje na nacionalnih prireditvah na vabilo ministrstva ali agencije (na poziv), udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce vstopnih točk VEM, ki so izvedena s strani agencije (na poziv).

Ciljna skupina:

Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so potencialni podjetniki in MSP.

Vrednost javnega razpisa:

Skupna vrednost predpisanih sredstev je 800.000,00 EUR, pri čemer je

  • za aktivnosti v letu 2016 na voljo 300.000,00 EUR in
  • za aktivnosti v letu 2017 500.000,00 EUR.

Za izvedbo posameznega svežnja storitev je na voljo največ 25.000,00 EUR.

Dodatne informacije:

Podrobnejše informacije o javnem razpisu, pogojih za prijavo in merilih za izbor so v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Elektronski dokumenti:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.