Skip to main content

Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2016/2017

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za prejem prijav na to povabilo je 4. 7. 2016 do 13.00 ure.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih sredstev osnovnim in srednjim šolam z namenom spodbujanja vključevanja in aktiviranja osnovnošolcev in dijakov v dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti z mentorsko podporo in zagotavljanje boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

Podprli bomo naslednje aktivnosti:

  • Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti z zagotavljanjem sofinanciranja zunanjih izvajalcev;
  • Izvajanje »start-up« vikendov za dijake s sofinanciranjem stroškov za izvedbo;
  • Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofinanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev.

Namen in cilji javnega razpisa:

Z javnim razpisom želimo na 50 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Z javnim razpisom želimo doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

Pogoji za sodelovanje:

Več o pogojih za sodelovanje najdete v javnem razpisu.

Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem:

Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje je največ 68.100,00€, v proračunskem letu 2016.

Način prijave:

Rok za oddajo vlog je 4. 7. 2016.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:

  1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno izvajalca javnega razpisa, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan za oddajo vlog, v času uradnih ur agencije med 9. in 13. uro,
  2. prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog,
  3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov izvajalca javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana najkasneje na dan za oddajo vlog, tj. ob 23.59 uri.

Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, označeni z navedbo »ne odpiraj - vloga na javni razpis JR DOŠSŠ 2016/2017« in navedbo prijavitelja ter njegovega naslova.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si z navedbo zadeve »Vprašanje JR DOŠSŠ 2016/2017«. Vprašanja morajo prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletni strani javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalca javnega razpisa http://www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi in naročila«.

Elektronski dokumenti:

Rezultati razpisa: