Skip to main content

Javno povabilo za nabor in izbor dogodkov, katerih vsebine so namenjene ciljnim skupinam naročnika

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za sprejem prijav na to povabilo je torek, 10. maj 2016.

Predmet javnega povabila:

Predmet javnega povabila je nabor in izbor dogodkov in drugih promocijskih dogajanj, ki so v neposredni povezavi s podjetništvom, inovativnostjo in tehnologijo, v katerih izvedbo bi se kot partner vključila SPIRIT Slovenija.

Javna agencija SPIRIT želi v letu 2016 partnersko sodelovati pri organizaciji in izvedbi dogodkov, ki imajo v slovenskem prostoru že večletno tradicijo in pokrivajo tematike, ki so za SPIRIT Slovenija strateško pomembne in se odražajo v njenih programskih vsebinah.

Cilji javnega povabila:

S partnerskim sodelovanjem na dogodkih želi SPIRIT Slovenija poskrbeti na eni strani za večjo prepoznavnost agencije pri strokovni in splošni javnosti, na drugi strani pa za prepoznavnost podjetništva in vseh možnosti in priložnosti, ki jih podjetništvo ponuja, kar posledično vodi k dvigu podjetniške kulture in v družbeno odgovorno podjetništvo.

Oblikovanje promocijskih dogodkov mora biti usmerjeno na ključne potrebe podjetnikov in potencialnih podjetnikov (pomoč pri dostopu do informacij, do svetovalnih storitev, pomoč pri iskanju partnerjev ali novih poslovnih priložnosti pa vse do iskanja različnih oblik finančnih pomoči).

Za dosego zastavljenih ciljev je potrebno podjetništvo promovirati kot vrednoto za uspešen razvoj celotne družbe. Pomemben element te vrste promocije niso zgolj predstavitve za podjetnike zanimivih vsebin, ampak tudi predstavitve dobrih praks. Tako se bo lahko strateško pomembne vsebine, ki so v programskih sklopih MGRT in SPIRIT Slovenija, preko različnih dogodkov promoviralo  med ključnimi ciljnimi skupinami.

Ciljne skupine:

V okviru aktivnosti Programa dela in finančnega načrta za leto 2016 in 2017 želi SPIRIT Slovenija s partnersko podporo dogodkov in drugih promocijskih dogajanj doseči naslednje ciljne skupine:

  • potencialni podjetniki,
  • nova podjetja (prvi 2 leti delovanja),
  • zrela podjetja,
  • strokovna javnost.

Pogoji za sodelovanje:

Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji, društva registrirana v Republiki Sloveniji ter zavodi, ki so v zadnjih treh letih organizirali vsaj tri dogodke z enako vsebino in na katerih je bilo vsaj 70 udeležencev.

Več o pogojih

Rok za oddajo prijav:

Rok za sprejem prijav na to povabilo je torek, 10. maj 2016.

Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). Če se prijava pošlje z  navadno pošiljko  se za dan, ko je SPIRIT prejela prijavo, šteje dejanski dan prejema in ura prijave.

Prijave so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, (v času uradnih ur, vsak dan med 09.00 in 13.00 uro) do navedenega datuma za oddajo prijave.

Obravnavane bodo samo pravočasne prijave, prijave ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prijaviteljem.

Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na katero se nalepi obrazec št. 4 – Naslovnica za prijavo.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi s tem javnim povabilom morajo na e-naslov: velko.glaner@spiritslovenia.si prispeti najkasneje tri dni do roka za oddajo prijave. Kontaktna oseba je mag. Velko Glaner, Tel.: (01) 589 18 78.

Elektronski dokumenti:

Javno povabilo z obrazci