Skip to main content

Poziv za upravljavca paviljona EXPO Milano 2015

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Rok za oddajo prijav je 10 delovnih dni od dneva objave poziva na spletni strani SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Javna agencija SPIRIT Slovenija objavlja poziv za upravljavca paviljona, s katerim se je Slovenija predstavljala na svetovni razstavi EXPO Milano 2015. Rok za oddajo prijav je 10 delovnih dni od dneva objave poziva.

SPIRIT Slovenija, javna agencija je bila s sklepom Vlade RS št. 51000-3/2013/4 z dne 14. 6. 2013 določena za izvedbo slovenske predstavitve na EXPO Milano 2015, kjer se je Slovenija predstavljala s samostojnim paviljonom.

Namen tega poziva je pridobiti trajnega upravljavca paviljona.

Poziv je namenjen:

 • državnim  organom,
 • upravam samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • in drugim  osebam  javnega  prava,

ki so pristojne za ravnanje s stvarnim premoženjem države in na katere se lahko prenese pravica upravljanja paviljona v skladu z zakonom,  ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države.

Prijavi na poziv morajo zainteresirani priložiti oz. v njej navesti:

 • podatke o interesentu za pridobitev paviljona v upravljanje, ki izkazujejo, da gre za subjekt iz prejšnje točke,
 • projekt za postavitev paviljona (opisni del, iz katerega je razviden tudi predviden namen paviljona; terminski načrt; program aktivnosti, za katere se bo paviljon uporabljal; vpliv postavitve paviljona na navedeno lokacijo in širše; učinki, ki se želijo doseči; drugo),
 • podatke o zemljišču predvidenem za ponovno postavitev paviljona (parcelna številka, opis lokacije in okolice),
 • finančni načrt z opredeljenimi viri financiranja,
 • morebitne dodatne podatke in dokazila, ki se nanašajo na navedeno v točki 5.

Prednost pri odločitvi za določitev upravljavca bodo imeli prijavitelji, ki:

 • imajo že zagotovljena finančna sredstva oz. znano finančno konstrukcijo z viri financiranja za realizacijo celotnega projekta,
 • imajo dokazilo, da so lastniki zemljišča, na katerem bi postavili objekt in pojasnijo okoliščine, ki bodo omogočale postavitev predmetnega objekta na tem zemljišču,
 • bodo predstavili terminski načrt, ki bo za realizacijo projekta časovno bolj ugoden (čim prejšnja postavitev, če je možno začetek v letu 2016),
 • bodo bolje utemeljili širši učinek upravljanja paviljona na okolje in regijo, kamor bo postavljen.

Upravljavec prevzame paviljon v upravljanje v stanju, v kakršnem bo prepeljan iz lokacije v Milanu v Slovenijo. S prenosom upravljanja prevzame vse stroške, ki so kakorkoli povezani z objektom in realizacijo projekta (skladiščenje, prevoz do nove lokacije, ponovna postavitev…). Strošek skladiščenih elementov novi upravljavec prevzame s prvim naslednjim mesecem po prenosu za upravljanje. Tloris paviljona, razrez in fotografije so priloge tega dokumenta (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4).

Okvirni opis predmeta prenosa:

 • nosilna jeklena konstrukcija (jekleni okvirji umeščeni v leseno konstrukcijo, vidna jeklena konstrukcija s protipožarno zaščito),
 • konstrukcijski elementi (zunanje, notranje stene, stropna in strešna konstrukcija),
 • stavbno pohištvo (vključno s fiksnimi steklenimi površinami),
 • elementi elektro instalacij (stikala, vtičnice, svetilke za varnostno razsvetljavo, razdelilni elektro omarici, komunikacijska omarica...),
 • elementi strojnih inštalacij (prezračevalna naprava za dovod zraka (ni rekuperator), toplotna črpalka za hlajenje in gretje, sanitarna oprema....),
 • notranja vrata,
 • senčila na fiksnih stenah.

Lesena fasada ni element, ki bi ga bilo možno ponovno uporabiti.

Prijave:

Rok za oddajo prijav je 10 delovnih dni od dneva objave poziva na spletni strani SPIRIT Slovenija, javne agencije. Prijave zainteresirani pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA POZIV ZA UPRAVLJAVCA PAVILJONA EXPO MILANO«, na naslov: SPIRIT, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s prenosom elementov lahko zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je generalna komisarka Sekcije RS za EXPO Milano 2015 Jerneja Lampret, Tel: (01) 5891 874, e-naslov jerneja.lampret@spirirtslovenia.si.

Elektronski dokumenti: