Skip to main content

Javni natečaj za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« (Slovenian Best Coworking Space Award 2015)

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za prijavo na javni natečaj je odprt do vključno 3.8.2015 do 24.00 ure.

Predmet natečaja

Predmet javnega natečaja za podelitev denarne nagrade in priznanja najboljšim ponudnikom oziroma organizatorjem prostorov podjetniškega sodelanja v Republiki Sloveniji so dosežki na področju podjetništva, ki prispevajo k boljšemu in učinkovitejšemu izkoriščanju potencialov podjetniško usmerjenih posameznikov in skupin v Sloveniji. Nagrajeni bodo tisti prijavitelji, ki so se kot ponudniki prostorov podjetniškega sodelanja izkazali za najboljši primer na področju izvajanja podpornih aktivnosti razvoja podjetniških skupnosti, v smislu spodbujanja podjetniškega sodelovanja, nastajanja novih neformalnih podjetniških skupnosti ter s tem povečanja izkoristka kreativnega in podjetniškega potenciala posameznikov.

Namen izvedbe natečaja

Namen izvedbe natečaja ter podelitve denarnih nagrad in priznanj za »NAJBOLJŠI PROSTOR PODJETNIŠKEGA SODELANJA V SLOVENIJI 2015« je ustvarjanje zavesti o pomenu podjetništva za razvoj in uresničenje ustvarjalnih potencialov državljanov, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, promocija podpornega okolja za podjetnike, podjetja in potencialne podjetnike z namenom večje prepoznavnosti le-tega in povečanja koriščenja njihovih storitev s strani vseh zainteresiranih ciljnih skupin. S podelitvijo denarnih nagrad in priznanj se izreka javno priznanje tistim deležnikom, ki so prav na tem področju s svojim osebnim angažmajem in neredko tudi volonterskim delom, naši družbi prispevali največ, ter se jih zaveže, da svoje aktivnosti na področju promocije in izobraževanja izvajajo tudi v prihodnje.

Pogoji za prijavo

Prijavitelji morajo upoštevati naslednje pogoje za prijavo:

  1. Prijavitelj lahko prijavi prostor podjetniškega sodelanja, ki je pričel z aktivnim obratovanjem pred 1.1.2015;
  2. Prijavitelj je lahko pravna oseba (ne glede na pravno-organizacijsko obliko), ki kot pravna oseba deluje samostojno, neodvisno od drugih subjektov in ki nastopa v vlogi ponudnika oziroma organizatorja prostorov podjetniškega sodelanja ob pogoju, da vključitev uporabnikov v ta prostor v nobenem pogledu ni izključujoča na način, da so uporabniki teh prostorov lahko tako pravne kot fizične osebe, ki so ali pa niso gospodarski subjekti;
  3. Prijave morajo biti v skladu z namenom podeljevanja priznanja (gl. namen nagrad in priznanj);
  4. Prijava mora biti oddana v predpisani vsebini, obliki in rokih (podrobnejša navodila so objavljena v elektronski prijavnici, ki je na voljo na www.spiritslovenia.si).

Oddaja prijav

Prijave na javni natečaj se pošljejo na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova cesta 60, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici in opremljena s pripisom »JAVNI NATEČAJ – COWORKING 2015«.

- odločitev natečajne komisije in obvestilo o izbiri zmagovalcev: 17. avgust 2015

- svečana razglasitev zmagovalcev na 48. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti – MOS v Celju: 10. september 2015 

Dodatne informacije

Vsa vprašanja v zvezi s prijavo na javni natečaj se posredujejo v elektronski obliki na elektronski naslov: drazen.jeremic@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori bodo objavljeni poleg razpisne dokumentacije.

Odgovori na vprašanja so zavezujoči in predstavljajo sestavni del dokumentacije javnega natečaja. Vprašanja se lahko posredujejo najkasneje do 29.7.2015, odgovori pa bodo objavljeni najkasneje do vključno petka 31.7.2015.

Elektronski dokumenti

Javni natečaj

Prijavni obrazec

Prijavni obrazec

Vprašanja in odgovori - 29. 7. 2015