Skip to main content

Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Javni razpis bo odprt do vkljucno 31.07. 2015 do 13.00 ure.

Prijavitelje na javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih« v tujini obveščamo, da je rok za obveščanje o izidu zaradi velikega števila prispelih vlog podaljšan.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. Upošteva se podatek, naveden v prilogi c. Obrazca št. 1: Prijava).

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Pogoji za sodelovanje:

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Več o pogojih

Vrednost javnega razpisa:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.

Način prijave:

Javni razpis bo odprt do vkljucno 31.07. 2015 do 13.00 ure.

Ce se vloga pošlje priporoceno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). Ce se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura prejema vloge.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v casu uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo vlog.

Predlagatelji morajo oddati vlogo v enem (1) izvodu.

Obravnavane bodo samo pravocasne vloge, vloge, ki ne bodo prispele pravocasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 » Naslovnica za ovojnico«

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z dolocili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 27. 7. 2015. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Elektronski dokumenti:

Javni razpis

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Vprašanja in odgovori - 23. 7. 2015

Seznam prejemnikov sredstev