Skip to main content

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Javni razpis je odprt do vključno 3. 8. 2015, do 12.00 ure.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, glede možnosti:
  • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg;
  • prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
  • ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja za potrebe novega tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov prijavitelja potrebam novega tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na novem tujem trgu.

Podjetje, ki je prisotno na tujih trgih po tem razpisu je podjetje, ki je v letu 2014 realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije ali ima na dan oddaje vloge kapitalski vložek v podjetjih s sedežem izven Slovenije.

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2014 ali 2015 in v podjetjih v državi nima kapitalskih vložkov na dan oddaje vloge.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Namen in cilj javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.

Cilj javnega razpisa:

Cilj razpisa je podpreti do 40 podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Pogoji za sodelovanje:

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

Višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 176.000,00 EUR.

Način prijave:

Javni razpis je odprt do vključno 3.8.2015 do 12.00 ure.

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura prejema vloge.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo vlog.

Predlagatelji morajo oddati  vlogo v enem (1) izvodu.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge., vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015 - vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/ objavila odgovore na vprašanja v roku desetih (10) delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: raziskave@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015«. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Elektronski dokumenti:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

Vprašanja in odgovori - 30. 7. 2015

Seznam prejemnikov sredstev