Skip to main content

Javno povabilo k oddaji ponudbe za upravljavca TRGOVINE s slovenskimi izdelki na razstavi EXPO Milano 2015

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Javno povabilo je odprto do 22. 12. 2014, do 12.00 ure.

Cilj javnega povabila:

Z javnim povabilom želimo pridobiti upravljavca TRGOVINE, ki bo imel interes tržiti slovenske izdelke v prostorih slovenskega razstavnega paviljona v Milanu, v času razstave EXPO Milano 2015. Od upravljavca se pri vzpostavitvi in upravljanju trgovine pričakuje intenzivno sodelovanje z naročnikom, dobro poznavanje slovenskih izdelkov in inovativni pristop pri upravljanju.

Predmet javnega povabila:

Izhodišče je trgovina s slovenskimi izdelki, ki morajo ustrezati krovnemu sloganu »Slovenija ZELENA, AKTIVNA, ZDRAVA« in hkrati definirati specifičnost Slovenije, ki je predstavljena tudi na stalni razstavi EXPO Milano (izdelki  iz slovenske kakovostne pitne vode, naravne mineralne vode, slovenski čebelji izdelki - Kranjska čebela, slovenske soline – izdelki iz soli, žita - ajda, izdelki za pohodništvo in kolesarstvo, ter merjenje ogljika v zraku, suha roba,.. )

Naročnik pričakuje, da bodo izdelki kakovostni, izdelani/pridelani v Sloveniji.  Izbrane skupine izdelkov bodo predstavljale slovenske posebnosti. Pri vseh izdelkih je potrebno dosledno navajati sledljivost  - geografske oznake in oznaka EU na vidnem mestu.

Naročnik bo upravljavcu nudil prostor za izvajanje trgovinske dejavnosti, v velikosti, kot je navedeno v  Prilogi 4 (tloris in vizualizacija prostora namenjenega za trgovino), ki ga mora dokončno opremiti upravljavec.

Upravljavec bo moral zagotoviti opremo trgovine na  razstavnem prostoru EXPO Milano 2015 ter skladišča zunaj razstavnega prostora.  Na prodajnih policah bo obvezno prisoten nabor izbranih izdelkov iz nabora navedenega v 5. točki tega povabila. Ostale police bo zapolnil upravljavec trgovine s predhodno odobritvijo predlaganih skupin izdelkov s strani komisije za izbor.

Pogoji za kandidiranje:

Ponudbo lahko odda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima najmanj dve leti do oddaje ponudbe kot glavno dejavnost registrirano trgovinsko dejavnost in jo v obdobju zadnjih dveh let do oddaje ponudbe tudi dejansko opravlja.

Ponudnik mora zagotavljati strokoven prodajni kader, ki tekoče govori angleški jezik.  Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki, katerih prodajni kadri poleg angleškega govorijo tudi italijanski jezik.

Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali katerem koli drugem postopku prenehanja poslovanja.

Rok za prejem ponudb:

Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, do 22. 12. 2014, do 12.00 ure. Na ovojnici mora biti navedeno: »Ponudba za upravljavca TRGOVINE EXPO MILANO 2015 - ne odpiraj«.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:

Podrobnejša dokumentacija, ki je sestavni del tega povabila (obrazci, vzorec pogodbe) in druga navodila v zvezi z javnim povabilom, so na voljo na spletni strani: http://www.spiritslovenia.si/ pod rubriko JAVNI RAZPISI IN NAROČILA. Vprašanja v zvezi z javnim povabilom lahko do 9. 12. 2014 do 14.00 ure oddate na e-naslov: ida.pracek@spiritslovenia.si. Vsa vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani naročnika najkasneje 11. 12. 2014.

Informativna predstavitev:

SPIRIT bo dne, 9. 12. 2014 ob 12:00 uri, na lokaciji Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, izvedla informativno predstavitev za zainteresirane ponudnike. Prijave potencialnih ponudnikov za udeležbo na informativni predstavitvi se zbirajo na elektronski naslov: ida.pracek@spiritslovenia.si do ponedeljka, 8. 12. 2014, do 10.00 ure.

Elektronski dokumenti:

Javno povabilo

Javno povabilo

Vzorec pogodbe

Vprašanja in odgovori

Pojasnilo glede študentskega dela

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Priloga 5