Skip to main content

Javno povabilo k oddaji ponudbe za upravljavca »Pozitivne ulične prehrane« (Positive Street Food) na razstavi EXPO v Milanu 2015

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Javno povabilo je odprto do 22. 12. 2014, do 12.00 ure.

Cilj javnega povabila:

Z javnim povabilom želi naročnik pridobiti upravljavca »Pozitivne ulične prehrane (angl. Positive Street Food)« /v nadaljevanju PUP/, ki bo imel interes tržiti slovenske jedi, primerne za pojem pozitivne ulične prehrane v prostorih slovenskega razstavnega paviljona v Milanu, v času razstave EXPO Milano 2015. Od upravljavca se pri vzpostavitvi »PUP« pričakuje intenzivno sodelovanje z naročnikom, dobro poznavanje in sposobnost priprave  jedi vseh 24 gastronomskih regij Slovenije in inovativni pristop pri njihovi pripravi.

Predmet javnega povabila:

Izhodišče je »pozitivna ulična prehrana«, ki mora ustrezati krovnemu sloganu »Slovenija ZELENA, AKTIVNA, ZDRAVA« in hkrati določa posebnosti Slovenije, kot so npr. kakovostna pitna voda, zdrava krma za živino, zdrava hišna predelava mesnin, sirov, marmelad idr.

Naročnik pričakuje, da bodo jedi kakovostne, sestavine v celoti pridelane v Sloveniji, ponujene jedi pa bodo predstavljale slovenske posebnosti, ki so določene v vseh 24 gastronomskih regijah.

Pri vseh jedeh je potrebno dosledno navajati na vidnem mestu sledljivost, geografske oznake in znake zaščite v  EU. Ponudba mora slediti logiki letnih časov.

Naročnik bo upravljavcu nudil prostor za izvajanje gostinske dejavnosti »PUP« velikosti  kot je razvidno iz Priloge 5 (tloris in vizualizacija prostora), ki ga mora opremiti upravljavec.

Upravljavec bo moral zagotoviti kuhinjo (pripravo jedi) zunaj razstavnega prostora EXPO Milano 2015, kjer se bo hrana pripravljala ter vso potrebno logistiko za dostavo »PUP« na razstavni prostor.

Pogoji za kandidiranje:

Ponudbo lahko odda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima najmanj dve leti do oddaje ponudbe kot glavno dejavnost registrirano gostinsko dejavnost in jo v obdobju zadnjih dveh let do oddaje ponudbe tudi dejansko opravlja.

Ponudnik mora imeti vsaj 3 mednarodne reference s področja »PUP«.

Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, likvidacije ali katerem koli drugem postopku prenehanja poslovanja.

Rok za prejem ponudb:

Ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, do 22. 12. 2014, do 12.00 ure.  Na ovojnici mora biti navedeno: »Ponudba za upravljavca »PUP« - ne odpiraj«.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:

Podrobnejša dokumentacija, ki je sestavni del tega povabila (obrazci, vzorec pogodbe) in druga navodila v zvezi z javnim povabilom, so na voljo na povezavi: www.spiritslovenia.si pod rubriko JAVNI RAZPISI IN NAROČILA. Vprašanja v zvezi z javnim povabilom lahko do 9. 12. 2014, do 14.00 ure oddate na e-naslov mojca.skalar@spiritslovenia.si. Vsa vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani naročnika najkasneje 11.12.2014.

Informativna predstavitev:

SPIRIT bo dne, 9. 12. 2014 ob 10.00 uri, na lokaciji Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, izvedla informativno predstavitev za zainteresirane ponudnike. Prijave potencialnih ponudnikov za udeležbo na informativni predstavitvi se zbirajo na elektronski naslov: mojca.skalar@spiritslovenia.si do ponedeljka, 8. 12. 2014, do 10.00 ure.

Elektronski dokumenti:

Javno povabilo

Javno povabilo

Vzorec pogodbe

Vprašanja in odgovori

Pojasnilo glede študentskega dela

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Priloga 5