Skip to main content

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Javni razpis bo odprt do vključno 30. 4. 2014, do 13.00 ure.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Upravičeni stroški razpisa:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.

Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa v katalog razstavljavcev.

Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov.

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost (DDV).

Pogoji za sodelovanje:

Upravičeni prejemniki sredstev po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/2009-UPB3, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/2013 - v nadaljevanju ZGD-1), ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

Vrednost razpisa:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.

Rok za prijavo: 

Javni razpis bo odprt do vključno 30. 4. 2014, do 13.00 ure.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, do vključno 30.04.2014 do 13.00. ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«, na naslov SPIRIT Slovenija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. V kolikor bo vloga dostavljena osebno, mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur SPIRIT Slovenija, ki je vsak dan med 9.00 in 13.00 uro.

Vloge, ki bodo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispele 30.04.2014 po 13.00 uri, se kot prepozne s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 25.04.2014. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/ objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/, lahko pa se posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Elektronski dokumenti:

Javni razpis

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

odgovori_na_vpraanja_28.4.2014.docx

Seznam_prejemnikov_sredstev.pdf