Skip to main content

SPREMEMBA IN DOPOLNITEV - Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013« - Dopolnitev objavljena v UL RS (22.11.2013)

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Prispetje prijav: 16.12.2013, 15.1.2014 14.2.2014 do 10.00 ure. V primeru nerazdeljenih sredstev dodatni roki.

Na prvi rok za odpiranje (16. 12. 2013 do 10. ure) prispelo 964 prijav.

OBVESTILO za prijavitelje, ki so oddali prijavo na obrazcih veljavnih do 22.11.2013

Vračilo prejetih prijav na Javno povabilo za sodelovanje v programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013

Javna agencija SPIRIT Slovenija  je v petek, 14.2.2014, v Uradnem listu RS objavila preklic Javnega povabila za sodelovanje v programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013. Do pridobitve stališča pristojnih organov, ki bodo v zvezi s postopkom najverjetneje izvajali določene preiskave, bo agencija zadržala vračanje prijav prijaviteljem.

Postopek obravnave prijav je bil s tem prekinjen in se ne bo zaključil. Vse prejete prijave, ki se nahajajo na agenciji so ustrezno varovane in izven možnosti dostopa nepooblaščenih oseb.

Obveščamo vas, da bo agencija do pridobitve stališča pristojnih organov, ki bodo v zvezi s postopkom najverjetneje izvajali določene preiskave, zadržala vračanje prijav prijaviteljem.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

V petek 14.2.2014 bo v UL objavljen preklic javnega povabila podjetjem za sodelovanje v programu RNP 2013

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v petek, 14.2.2014, v Uradnem listu objavila preklic Javnega povabila podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 – RNP 2013,« ker je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s 3.2.2014 odstopilo od pogodbe o sofinanciranju omenjenega programa.

POMEMBNO OBVESTILO

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 4.2.2014 v medije poslalo sporočilo o odstopu od pogodbe, sklenjene z javno agencijo SPIRIT Slovenija o sofinanciranju »Programa za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013.« V zvezi s tem SPIRIT Slovenija obvešča vse prijavitelje, da bo podala ugovor zoper enostranski odstop od pogodbe o sofinanciranju omenjenega programa s strani MGRT, saj se zaveda, kako pomembna je v tem trenutku pomoč podjetjem, hkrati pa lahko iz trenutno ocenjenih vlog že zaznamo podatek, da bi bilo na osnovi odobrenih vlog odprtih najmanj 428 novih delovnih mest. Več

 

Spremembe in dopolnitve javnega  povabila RNP2013 v Uradnem listu RS, št. 96/13, ki izide 22. 11. 2013. Bistvene spremembe:

 • Prvi rok za oddajo se podaljša, ostali se spremenijo;
 • Dopolni oz. spremenijo se prva, deseta alineja tretjega odstavka v 6. točki javnega povabila - Pogoji za prijavitelje in doda se dvanajsta alineja;
 • Dopolni oz. spremenijo se drugain šesta alineja četrtega odstavka v 6. točki javnega povabila - Pogoji za prijavitelje in doda se sedma alineja;

V skladu s dopolnitvami in spremembami, je popravljeno javno povabilo.

Predmet javnega povabila:

Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava posameznega razvojno raziskovalnega projekta vključuje izvajanje aktivnosti eksperimentalnega razvoja z namenom ustvarjanja novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem  oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.

Ciljne skupine:

RNP 2013 je usmerjen k trem različnim ciljnim skupinam podjetij, z namenom okrepiti in javno predstaviti rezultate RR projektov v:

 • mikro in malih podjetjih,
 • srednje velikih podjetjih ter
 • velikih podjetjih.

Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah ZGD-1 (podjetja, samostojni podjetniki) ali raziskovalno razvojne organizacija oziroma njihova enota, ki je registrirana za opravljanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo.

Roki za prispetje prijav:

Roki za prispetje prijav:

 • 16.12. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na prvem odpiranju,
 • 15.1. 2014 do 10.00 ure za obravnavo na drugem odpiranju,
 • 14.2. 2014 do 10.00 ure za obravnavo na tretjem odpiranju,

Morebitna druga odpiranja si bodo sledila v roku 7 delovnih dni, do porabe sredstev.

Vrednost javnega povabila:

Razpisana višina sredstev znaša 30.000.000,00 EUR.

Razpoložljiva sredstva po posamezni kategoriji RNP 2013:

 • kategorija RNP v mikro in malih podjetjih 15 mio EUR, od tega 2 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
 • kategorija RNP 2013 v srednje velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi;
 • kategorija RNP 2013 v velikih podjetjih 7,5 mio EUR od tega 1 mio EUR za podjetja s sedežem v občini Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Sofinanciranje razvojnih aktivnosti v podjetjih bo potekalo na osnovi standardnega obsega stroškov dela na enoto, skladno s pravili EU in shemo državnih pomoči.

Dodatne informacije:

Vprašanja, povezana s tolmačenjem pojasnil za izpolnjevanje obrazcev razpisne dokumentacije javnega povabila RNP 2013 lahko zastavite na elektronski naslov: RNP2013@spiritslovenia.si. SPIRIT Slovenija, javna agencija bo pojasnila v zvezi razpisno dokumentacijo ažurno objavljala na tej spletni strani (v dokumentu vpašanja in odgovori).

Vprašanja na na elektronski naslov: RNP2013@spiritslovenia.si, sprejemamo od 25.11.2013 do vključno 8.12.2013 do 24h, končne dopolnitve pojasnil bodo objavljene na spletni strani 11.12.2013.

Razpisna dokumentacija:

Obrazci Word

Obrazci_WORD_26_11_2013.zip 

Obrazec1RNP2013_26112013.doc

Obrazec2RNP2013.doc

Obrazec3RNP2013_26112013.doc

Obrazec4RNP2013_26112013.xlsx

Obrazec5RNP2013_26112013.doc

Obrazec6RNP2013.doc

Obrazec7RNP2013.doc

Obrazci PDF

Obrazci_PDF_26_11_2013.zip

Obrazec1RNP2013_26112013.pdf

Obrazec2RNP2013.pdf

Obrazec3RNP2013_26112013.pdf

Obrazec4RNP2013_26112013.pdf

Obrazec5RNP2013_26112013.pdf

Obrazec6RNP2013.pdf

Obrazec7RNP2013.pdf

Agencija bo omogočila dopolnitev tistih prijav projektnih predlogov RNP 2013, ki so prispele na agencijo ali bile priporočeno oddane na pošto do 25.11.2013 do 10.00 ure. Več informacij

Pojasnila na zastavljena vprašanja v zvezi s tolmačenjem navodil in pojasnil pri izdelavi projektnih predlogov na javno povabilo RNP 2013 (posodobljeno 11. 12. 2013 – pojasnila veljajo ob upoštevanju dopolnitev in sprememb javnega povabila objavljenih v UL RS 22.11.2013)