Skip to main content

SPIRIT Slovenija objavil dva javna razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija je maja objavila dva javna razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017. Eden pomembnejših razlogov za dva razpisa je v virih financiranja, saj se prvi financira iz integralnih proračunskih sredstev Republike Slovenije in omogoča sofinanciranje že opravljenih sejemskih nastopov, drugi pa je vezan na koriščenje evropskih kohezijskih sredstev in sofinanciranje še neizvedenih sejemskih nastopov.

V okviru nacionalnega Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. in 31. 5. 2017, ki sofinancira stroške najema, postavitve, ureditve in upravljanja razstavnega prostora ter stroške tehničnih priključkov in sejemske opreme, je na voljo 400.000 EUR. Nanj se lahko prijavijo podjetja, ki so se oziroma se bodo na sejmu predstavila med 1. 1.in 31. 5. 2017 ter prejmejo največ 60 %upravičenih stroškov oz. največ 8.000 EUR. Rok za oddajo vloge je do vključno 5. 6. 2017.

Na javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017, ki je vezan na koriščenje evropskih kohezijskih sredstev v obdobju 2016 – 2020, pa lahko oddajo vlogo podjetja, ki se bodo predstavila na sejmih od 1. 6. 2017 do vključno 31. 12. 2017, sejemski nastop pa ne sme biti zaključen pred oddajo vloge na javni razpis oziroma pred 1. 6. 2017. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa je 1.000.000 EUR. Upravičeni stroški so stroški nastopa na individualnih sejmih v tujini v letu 2017, ki se uveljavljajo v obliki pavšalnih zneskov, ta znaša 8.762,00 EUR za posamezni sejemski nastop. Rok za oddajo vlog je do vključno 13. 6. 2017.

Javna razpisa sta le na prvi pogled videti podobna, a se pomembno razlikujeta:

  • Bistvena razlika med obema je vir financiranja, ki posredno določa, kateri sejemski nastopi se lahko sofinancirajo. Tako se sejemski nastop pri prijavi na evropski razpis ne sme zaključiti pred oddajo vloge na javni razpis oziroma pred 1. 6. 2017, medtem ko gre pri nacionalnem za sofinanciranje že opravljenih aktivnosti do vključno 31. 5. 2017.

  • Pri objavi evropskega razpisa je agencija prvič določila pavšalni znesek stroškov, ki bo povrnjen prijaviteljem, dejanskih stroškov pa ne bo potrebno utemeljiti, s čimer agencija sledi načelu zmanjševanja administrativnih bremen tudi na strani podjetij, kar posledično vodi k učinkovitejšemu  izvajanju evropske kohezijske politike.

  • Razlikujejo se tudi ciljne skupine katerim je javni razpis namenjen. Razpis nacionalnih sredstev omogoča prijavo vsem pravnim osebam, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, medtem ko lahko na evropskem razpisu nastopajo samo mikro, mala in srednja podjetja. Določitev, da v okviru drugega javnega razpisa lahko kot upravičenec nastopa samo mikro, malo ali srednje veliko podjetje izhaja iz evropskih pravnih podlag operativnega programa, ki na evropski ravni določajo MSP-je kot ciljno skupino, ki jim je potrebno nameniti posebno pozornost z različnimi spodbudami. 

SPIRIT Slovenija se zavzema za debirokratizacijo postopkov

SPIRIT Slovenija nenehno išče načine, da bi slovenskim podjetjem čim bolj olajšal prijavo na evropske razpise. Zato je v evropski razpis vnesel kategorijo pavšalnega zneska, ki pomeni, da vsakega evra sofinanciranih izdatkov ni več potrebno iskati v posameznih spremnih dokumentih, s čimer se močno zmanjša upravno breme. V ospredju so sedaj cilji in ne osredotočanje na zbiranje in preverjanje finančnih inštrumentov.

Postopki pridobivanja evropskih sredstev pa so v nasprotju z nacionalnimi sredstvi praviloma dolgotrajni, tako z vidika same prijave kot tudi izplačila sredstev, zato je pri tem nujno ustrezno načrtovanje in poznavanje osnov mehanizmov tovrstnega financiranja. Podjetja morajo pridobiti osnovna znanja in se seznaniti z zahtevami, ki se tičejo posameznih aktivnosti, od tistih, ki določajo npr. način hrambe dokumentacije, varovanja osebnih podatkov, obveščanja in komuniciranja v zvezi s podporo skladov in ostalih opredeljenih v Pogodbi med razpisovalcem in upravičencem in osnutek katere je del razpisne dokumentacije.

Javni razpis v letu 2018

Agencija ima v načrtu, da bo že jeseni objavila nov Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini za leto 2018, ki bo pokrival individualne sejemske nastope podjetij od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Opozorilo podjetjem: podjetja naj bodo pozorna, na kateri javni razpis se prijavljajo, saj jih v primeru prijave na napačni razpis agencija ne more usmeriti na pravega.