Skip to main content

Vlaganje v promocijo izvoza vpliva na povečanje izvoza in BDP

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Vlaganje v promocijo izvoza ustvarja dobiček, saj en USD, ki ga država nameni za spodbujanje internacionalizacije preko agencij za spodbujanje internacionalizacije, ustvari 87 USD dodatnega izvoza ter za 384 USD poveča BDP. To je bila vodilna misel današnje novinarske konference, na kateri so bili predstavljeni rezultati študije 14-ih evropskih organizacij za promocijo izvoza ter strateške usmeritve in konkretne aktivnosti za spodbujanje izvoznih aktivnosti slovenskih podjetij v letošnjem letu.

Uvodoma je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek predstavil strateške usmeritve ministrstva na področju internacionalizacije. Poudaril je, da bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za internacionalizacijo v letu 2016 namenilo dobrih 5 milijonov evrov, v letu 2017 pa 8 milijonov evrov. »Sredstva sovpadajo s strateškimi cilji Programa internacionalizacije 2015-2020, kjer smo si zastavili vizijo, da bo slovensko gospodarstvo leta 2020 visoko internacionalizirano gospodarstvo. Slovenska podjetja so zaradi omejenosti domačega trga soočena s potrebo po mednarodnem poslovanju, zato izvoz predstavlja več kot 70 odstotkov vrednosti slovenskega BDP. Pri slovenskih podjetjih vidimo potrebo po nadgrajevanju mednarodnih aktivnosti, kar pozitivno vpliva tudi na višanje domače dodane vrednost v končnih proizvodih,« je dejal minister ter izpostavil pomembnost usklajenega in osredotočenega delovanja institucij ter ustreznega in premišljenega pristopa do izbranih tujih trgov. »S tem namenom smo za leti 2015 in 2016 kot prednostne trge izbrali Japonsko, ZDA in Turčijo, kjer vidimo možnosti za krepitev poslovnega sodelovanja, v zadnjem letu pa smo izvedli tudi več aktivnosti na tako imenovanih tradicionalnih in perspektivnih trgih.«

José A. Prunello, vodja sektorja za poslovno in institucionalno podporo pri International Trade Centru – ITC v Ženevi, je predstavil izsledke študije 14-ih evropskih organizacij za promocijo izvoza z naslovom »Vlaganje v promocijo izvoza ustvarja dobiček«. Rezultati namreč kažejo, da en USD, ki ga država nameni za spodbujanje internacionalizacije prek agencij za spodbujanje internacionalizacije, ustvari 87 USD dodatnega izvoza.  »Programi promocije izvoza imajo poleg neposrednega vpliva na povečanje izvoza države tudi posredne vplive, ne samo na izvozna podjetja, ampak tudi na podjetja, ki še ne izvažajo. Študija dodatno ugotavlja, da je vpliv na povečanje BDP celo večji kot vpliv na povečanje izvoza. En ameriški dolar, porabljen za programe internacionalizacije, tako vodi v povečanje BDP za 384 ameriških dolarjev. Država ima možnost, da glede na postavljen osnovni cilj, ki je ali povečanje izvozne usmerjenosti ali dvig BDP,  oblikuje programe internacionalizacije in da prednostno sledi enemu od obeh ciljev.  Tako denimo z osredotočanjem na storitve za velika podjetja bolj  povečuje izvoz, z osredotočanjem na  storitve za MSP pa imajo programi večji vpliv na povečanje BDP,« je povedal Prunello. Na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo objavljamo tudi povzetek omenjene študije.

Za zaključek je mag. Matej Skočir, vodja sektorja za spodbujanje Internacionalizacije in tujih neposrednih investicij na Javni agenciji SPIRIT Slovenija, predstavil konkretne aktivnosti agencije na področju internacionalizacije v letu 2016. »Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem pri vstopu na tuje trge ponuja vrsto brezplačnih storitev, katerih glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja slovenskih podjetij na tujih trgih ter povečanje in geografska razpršitev izvoza. Sem sodi konkretna pomoč in svetovanje podjetjem glede vstopa na tuje trge, organizacija vhodnih in izhodnih gospodarskih delegacij, individualne ali skupinske predstavitve slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini in izobraževanje za mednarodno poslovanje. Letos bodo poleg teh aktivnosti glavni poudarki razvoj in nadgradnja podpore mreži slovenskih poslovnih klubov v tujini, organizacija t. i. dnevov dobaviteljev za vstop slovenskih proizvajalcev v tuje dobaviteljske verige ter priprava in izvedba ukrepov in finančnih instrumentov, namenjenih podpori internacionalizaciji, ki so financirani iz kohezijskih sredstev.«