Skip to main content

SPIRIT Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015. Izražen interes bo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za zbiranje predlogov se izteče v petek, 19. septembra 2014.

SPIRIT Slovenija tako vabi vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oziroma druga interesna gospodarska združenja, da do petka, 19. septembra 2014 sporočijo svoj oziroma interes njihovih članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015. Izražen interes bo podlaga za pripravo programa javne agencije SPIRIT Slovenija za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015. Po sprejetem programu bodo vabila za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Predlog lahko posredujejo :

  • · posamezno podjetje iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • · podjetje, ki zastopa skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu,
  • · zbornice, panožna združenja, sekcije, grozdi oz. druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj treh podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu.

Pri pripravi končnega predloga sejmov bo Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini upošteval le predloge, ki bodo posredovani na posebnem obrazcu (ki je na voljo na spletni strani www.izvoznookno.si) in bo izpolnjen v celoti. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Pri iskanju informacij o sejmih si podjetja lahko pomagajo z bazami sejmov (Auma, ExpoDataBase, TradeShowBiz), ki so na voljo na spletnem portalu Izvozno okno: http://www.izvoznookno.si/Izvozni_imenik/Sejmi/Vsi.aspx?id_menu=1314.

Program sejmov bo sestavljen tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog in trgov. Pred objavo končnega predloga sejmov bo SPIRIT Slovenija preveril razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma.

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bo SPIRIT Slovenija pripravila program skupinskih nastopov slovenskih podjetij na sejmih v tujini za leto 2015. Ko bo ta potrjen, bodo vabila za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.izvoznookno.si.

Podjetje mora predlog poslati na obrazcu, ki vsebuje naslednje elemente:

  • · ime in podatke predlagatelja,
  • · podatke o sejmu (ime, vsebinsko področje sejma, kraj in termin sejma, podatke o organizatorju sejma),
  • · predvideno velikost razstavnega prostora,
  • · poslovno utemeljenost nastopa na sejmu (cilje, pričakovane rezultate nastopa, aktivnosti v času priprav na sejem in v času sejma).

V primeru, da predlog posreduje podjetje oz. institucija, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.

Rok za oddajo predlogov podjetij je petek, 19. september 2014 na elektronski naslov sejmi2015@spiritslovenia.si.

Obrazec za posredovanje predlogov

Vabilo za posredovanje interesa za sejme v 2014