Skip to main content

Znana so prednostna tehnološka področja za pametno specializacijo

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Agencija SPIRIT Slovenija se je v prvi polovici leta intenzivno vključila v pripravo strategije pametne specializacije, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in je ključna za oblikovanje operativnih programov za črpanje strukturnih sredstev. Dialog z industrijo in inovacijskimi centri na temo identifikacije prednostnih tehnoloških področij je zaključen, sledijo še posveti z raziskovalci in s predstavniki javne uprave in sindikatov.

V torek, 9.7.2013 je na GZS potekala zaključna delavnica Strategije pametne specializacije. S tem posvetom je zaključen dialog z industrijo in inovacijskimi centri na temo identifikacije prednostnih področij, na katerih naj bi država v prihodnji finančni perspektivi 2014/2020 gradila svoje razvojne strategije. V okviru dialoga je bilo organiziranih 10 posvetov z 241 udeleženci. Strategija pametne specializacije je ključna za pripravo operativnih programov, na podlagi katerih bomo v Sloveniji črpali strukturna sredstva v obdobju 2014-2020

Dokument kot prispevek k Strategiji pametne specializacije promovira tri ključna področja:

  1. Materiali
  2. Elektronske komponente in naprave
  3. Orodja in gradniki za vodenje procesov in sistemov

Vsa področja so bila s strani industrije prepoznana kot ključna v Sloveniji, na katerih imamo kompetence in znanja ter se ujemajo z razvojnimi prioritetami EU (družbeni izzivi, omogočitvene tehnologije, nastajajoča industrija).

Prispevek k Strategiji pametne specializacije - gradivo.pdf

Prispevek agencije SPIRIT Slovenija pri nastajanju Strategije pametne specializacije

Agencija SPIRIT Slovenija se je v prvi polovici leta intenzivno vključila v pripravo strategije pametne specializacije, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prispevali smo eno od strokovnih podlag za pametno specializacijo, ki je povzetek analize rezultatov in učinkov javnih razpisov, ki jih je izvajala bivša Tehnološka agencija Slovenije (TIA) na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti v obdobju 2006 - 2011, analize sektorjev RR dejavnosti in posvetov s kompetenčnimi centri in centri odličnosti. 

Analiza rezultatov in učinkov sofinanicranih razpisov Tehnološke agecnije 2012.pdf

V skladu z vizijo in poslanstvom agencije SPIRIT Slovenija bomo tudi v prihodnje intenzivno sodelovali pri pripravi strateških in operativnih podlag za črpanje strukturnih sredstev v naslednji finančni perspektivi 2014-2020.

Koristni komentarji udeležencev kot usmeritev za nadaljnje delo ministrstev in agencije

Na posvetu so bili za agencijo pomembni naslednji komentarji udeležencev razprave:

  • Nadaljnji ukrepi naj bodo bolj orientirani tudi v smeri inovativnih javnih naročil, demo/referenčih postavitev, javno-zasebnega partnerstva ter posojil in garancij; drugi predlagani ukrepi: npr. za krepitev blagovnih znamk, uvajanje sodobnih poslovnih modelov ipd.
  • Sistem izobraževanja je treba nujno prilagoditi potrebam podjetij (današnjim in prihodnjim).
  • Država naj spodbuja zlasti integracijo tehnologij (poleg vlaganja v infrastrukturo).
  • Država naj promovira presečna področja (prednostna tehnološka področja) tudi v tujini, pri EK ipd. Gospodarstvo potrebuje inovacijsko agencijo, ki bo v vlogi povezovalca teh področij (pri promociji v tujini, iskanju partnerjev za sodelovanjev EU programih in pobudah, za domača razvojna medsektorska povezovanja ipd). 
  • Kontroling pri izvajanju subvencioniranih razvojnih projektov je prezahteven in ne meri učinkov (potreben je bolj ustrezen izbor kazalcev). Kontrolorji premalo poznajo vsebino (se povezuje z zgornjo točko). Uradnik naj bo svetovalec, strokovnjak na svojem tematskem (tehnološkem) področju, ki ni povezan le s kontrolami potnih nalogov (potreben nov sistem spremljanja in vrednotenja).
  • Država naj se vključuje v mednarodne tokove (članstva v strokovnih organizacijah, sledenje razvoju politik v EU, komunikacija priložnosti industriji, ipd).

18. ter 23. julija bosta na GZS organizirana še dva posveta - prvi z raziskovalci in organizacijami javne uprave, naslednji s sindikati ter civilno družbo.