Skip to main content

Ukrepi za privabljanje TNI in vloga industrijskih con pri privabljanju TNI v konkurenčnih državah

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Na današnji novinarski konferenci je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Inštitutom za ekonomska raziskovanja predstavilo rezultate Raziskave o vlogi industrijskih con pri privabljanju tujih neposrednih investicij v konkurenčnih državah in ukrepe MGRT na področju spodbujanja tujih neposrednih investicij.

Na današnji novinarski konferenci je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Inštitutom za ekonomska raziskovanja predstavilo rezultate Raziskave o vlogi industrijskih con pri privabljanju tujih neposrednih investicij v konkurenčnih državah in ukrepe MGRT na področju spodbujanja tujih neposrednih investicij.

Predstavitev rezultatov Raziskave o vlogi industrijskih con pri privabljanju tujih neposrednih investicij v konkurenčnih državah in ukrepe MGRT na področju spodbujanja tujih neposrednih investicij.

Podpora novim tujim investicijam je za zagon gospodarstva izjemno pomembna, saj so eno izmed orodij za spodbuditev in rast gospodarstva v tehnološko napredno in konkurenčno nacionalno ekonomijo, gospodarsko stabilnost, zmanjševanje brezposelnosti in blagostanje prebivalstva ter večjo vpetost Slovenije v mednarodne tokove poslovanja.

»Podpora novim TNI je za zagon gospodarstva izjemo pomembna. Ker se tega zavedamo, bi radi izboljšali politiko na tem področju. Privabiti želimo več visoko tehnoloških investicij, ki bi prispevale k odpiranju kvalitetnih novih delovnih mest v panoge z višjo dodano vrednostjo, prenosu novih tehnologij ter vključevanju slovenskih podjetij v dobaviteljske verige mednarodnih podjetij. Naš izziv vsekakor je, kako predstaviti priložnosti Slovenije tujim investitorjem, da se bodo ti lažje odločali za vlaganja v Slovenijo,« je poudarila Tanja Permozer, vodja Sektorja za internacionalizacijo na Direktoratu za turizem in internacionalizacijo na MGRT. Vlada je v letu 2012 že sprejela tri pakete ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ki naj bi imeli pozitiven učinek (posredno ali neposredno) tudi na večji pritok tujih investicij. Kljub že izvedenim ukrepom pa razmere na trgu TNI še niso zadovoljujoče, zato je eden glavnih ciljev Vlade RS korenito izboljšanje poslovnega okolja, tako za domače kot tuje investitorje. Že začeta prizadevanja posameznih ministrstev ter aktivnosti na vladni ravni bodo tako nadgrajena s sistematičnim spremljanjem ključnih ovir poslovnega okolja ter odpravljanja le teh.

»Ministrstvo je vzpostavilo nov elektronski naslov FDI.mgrt@gov.si, ki je namenjen tujim podjetjem, ki so že prisotna na slovenskem trgu. Nanj lahko pošiljajo konkretne probleme in predloge za izboljšanje  regulatornih in drugih ovir povezanih s poslovnim in investicijskim okoljem v Sloveniji.  Ker ovire za tuje (in domače) investitorje in možnost za njihovo odpravo spadajo pod pristojnost različnih državnih organov, je bila s strani Vlade RS ustanovljena tudi medministrska koordinacija za tuje investicije, ki jo bo vodil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik. V letu 2013 se bo nadaljevala priprava in ažuriranje enotnega seznama investicijskih projektov, za katere bi si Slovenija želela pridobiti tujega investitorja oziroma projektov, ki bi bili lahko zanimivi za tuje investicije,« je pojasnila Permozerjeva. SPIRIT Slovenija je že v letu 2010 po naročilu Vlade RS začel zbirati investicijske projekte, ki so v delni ali v 100-odstotni državni lasti. Opisi teh projektov so objavljeni na spletni strani  www.investslovenia.org.

»V pripravi je tudi nov sedemletni Program za spodbujanje TNI za novo finančno obdobje 2014-2020, ki bo nadgrajen z obzirom na znane pomanjkljivosti, ter v katerem bodo upoštevane smernice EU,« je zaključila.

V letu 2013 in 2014 bo MGRT preko izvajalske agencije SPIRIT nadaljevalo z aktivnostmi za spodbujanje TNI, ki obsegajo predvsem: dodeljevanje finančnih spodbud za TNI, brezplačno ponudba informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev tujim investitorjem, promocija in trženje Slovenije in njenih regij kot lokacije za TNI, analiziranje konkurenčnega položaja Slovenije kot lokacije za TNI in predlaganje sistemskih ukrepov za njegovo izboljšanje ter opravljanje drugih nalog, ki prispevajo h krepitvi konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za investicije. V letih 2013 in 2014 ima MGRT za spodbujanje TNI na voljo 17 mio EUR letno. 

Mag. Matej Skočir, vodja Sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tuje neposredne investicije na javni agenciji SPIRIT Slovenija je predstavil, da agencija izvaja različne aktivnosti na področju privabljanja tujih neposrednih investicij v Slovenijo in promocijo Slovenije kot primerne lokacije za tuje investitorje, ki prispevajo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Mag. Matej Skočir, vodja Sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tuje neposredne investicije na javni agenciji SPIRIT Slovenija je predstavil, da agencija izvaja različne aktivnosti na področju privabljanja tujih neposrednih investicij v Slovenijo in promocijo Slovenije kot primerne lokacije za tuje investitorje, ki prispevajo k dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. »Eno izmed naših orodij je tudi spletni portal www.investslovenia.org, ki tuji poslovni javnosti, prvenstveno pa tujim investitorjem zagotavlja vse informacije, ki jih potrebujejo za odločanje o investiranju v Slovenijo. Del tega portala je tudi aplikacija Locations, ki služi potencialnim investitorjem za pregledovanje večjih industrijskih con, poslovnih parkov in drugih lokacij, primernih za investiranje v Sloveniji. Gre za obsežno bazo podatkov o obstoječih gospodarskih conah in parcelah znotraj con, lastništvu, umeščenosti v prostor ter gospodarski in komunalni infrastrukturi posameznih con. Trenutno je vnesenih okoli 334 poslovnih con, kar je skoraj 80 odstotkov vseh con v Sloveniji, baza pa se nenehno povečuje in nadgrajuje,« je pojasnil. Poslovne cone s ključnimi informacijami, kot so velikost, razdalja do avtoceste in železniškega tira, priključki: elektrika in moč, sveža in odpadna voda, plin in cena - če je na voljo – so na voljo obiskovalcem v petih jezikih, in sicer v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem. Največ obiskovalcev je iz Italije, Nemčije, UK, ZDA, Avstrije in Slovenije, veliko interesa pa je tudi iz Indije, Rusije, Poljske in Hrvaške.

Kot kažejo rezultati »iz pregleda politike na področju industrijskih con na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem, v Italiji in Avstriji izhaja, da pri odločanju tujcev za investiranje dejavnik industrijska cona postane pomemben šele takrat, ko se podjetje že odloči za investicijo v izbrano deželo,” sta povedala mag. Klemen Koman in mag. Damjan Kavaš z Inštituta za ekonomska raziskovanja Raziskave o vlogi industrijskih con pri privabljanju tujih neposrednih investicij v konkurenčnih državah.  Pri vzpostavljanju industrijskih con v teh deželah prevladuje vloga lokalne samouprave, medtem ko nacionalna raven strateško in tudi finančno usmerja razvoj industrijskih con po državah – nujno potrebno je sodelovanje države, lokalnih skupnosti, potencialnih vlagateljev ter podjetniških združenj. »Vse obravnavane industrijske cone so bile soustanovljene z javnimi sredstvi, glavni vir prihodka je prodaja in oddaja zemljišč in zgradb, v nekaterih conah so omogočene tudi lokalne spodbude. Vzpostavitev industrijske cone in upravljanje industrijske cone nista nujno v »pristojnosti« iste organizacije, vse obravnavane cone imajo profesionalno upravljanje,« sta še poudarila. Čeprav so si obravnavane države precej različne, pa imajo kar nekaj skupnih značilnosti, med katerimi izstopa celovit pristop, partnerstvo različnih ravni (nacionalna, regionalna, lokalna), profesionalno upravljanje, podpora z javnimi sredstvi, dobra lokacija z bližino ustreznih transportnih povezav.

Rezultati raziskave so objavljeni na spletni strani MGRT in www.japti.si.

Vloga_industrijskih_con_pri_privabljanju_TNI_v_konkurencnih_dezelah.pptx

Video posnetek - 1. del

Video posnetek - 2. del

Foto: arhiv MGRT