Skip to main content

Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 26. 6. 2017.

Obvestilo prijaviteljem:

20. 7. 2017 - Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča prijavitelje, da bomo zaradi dodatnih postopkov pri obravnavi vlog izdali sklepe predvidoma v drugem tednu meseca avgusta 2017.

Namen in cilj javnega razpisa:

Javna agencija SPIRIT Slovenija želi z javnim razpisom na 100 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Z javnim razpisom želimo doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti.

Podprli bomo naslednje aktivnosti:

  • Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
  • Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov,
  • Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake.

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih posameznih aktivnosti z upoštevanjem posebnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol, s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati posebne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne dejavnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

Ciljna skupina so dijaki in osnovnošolci, ki so vpisani v šolskem letu 2017/2018.

Več

Pogoji za sodelovanje:

Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

  • prijavitelj je srednja šola, ki je vpisana v seznam srednjih šol, objavljenih na spletnih povezavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010.

  • prijavitelj mora zagotoviti izvajanje nalog s strani učiteljev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje potrebne za izvajanje izobraževalnega procesa v šolah.

Več o pogojih

Vrednost razpisa:

Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje je največ 140.000,00€ v proračunskem letu 2017.

Prijava:

Rok za oddajo vlog je 26. 6. 2017.

Dodatne informacije:

Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa je g. Boris Kunilo.

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: mladi@spiritslovenia.si z navedbo zadeve »Vprašanje JR DOŠSŠ 2017/2018«. Vprašanja morajo prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletni strani javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalca javnega razpisa: www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi in naročila«.

Elektronski dokumenti: