Skip to main content

Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«

| Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj

Rok prijave: 20. 2. 2017

Agencija obvešča prijavitelje na javni razpis, da je zaradi velikega števila kvalitetnih vlog, ki so presegle prag sofinanciranja, pred izdajo sklepov pričela s postopkom za povečanje razpisanih sredstev, ki bi omogočila sofinanciranje večjega števila vlog. V kolikor bo predlogu ugodeno, bo v Uradnem listu RS objavljena sprememba javnega razpisa. Prijavitelji bodo o končnih rezultatih javnega razpisa obveščeni po sprejemu odločitve o predlogu agencije.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, zaradi:

 • pospeševanja inovacij,
 • skrajšanja časa od ideje do trga,
 • krepitve kompetenc podjetji z interdisciplinarnimi znanji,
 • vzpostavitve učinkovite inovacijske infrastrukture ter krepitve raziskovalno razvojnih oddelkov podjetij in
 • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije,
 • spodbuditi raziskovalno - razvojne in inovacijske projekte  podjetij za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Upravičeni stroški:

Upravičeni so:

 • stroški plač članov raziskovalne skupine (stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci)
 • storitev zunanjih izvajalcev (stroški pogodbenih raziskav, ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt), pri čemer vrednost teh ne sme presegati 20% vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta
 • posredni stroški (v obliki pavšala v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu)

Višina sredstev:

Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša skupaj 8.000.000 EUR.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 do 2019, oziroma do porabe sredstev, pri čemer je predvideno koriščenje sredstev:

 • v letu 2017: 2.200.000,00 EUR,
 • v letu 2018: 3.600.000,00 EUR,
 • v letu 2019: 2.200.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter največ 200.000,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje:

Prijavijo se lahko MSP (ne glede na kohezijsko regijo) ter velika podjetja (kolikor imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji).

Ostali pogoji za sodelovanje so objavljeni v javnem razpisu.

Rok in način prijave:

Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2017.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na ta datum. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge, šteje datum oddaje na pošto (poštni žig).

Če se vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko agencija vlogo prejme.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do datuma za oddajo vlog.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo v elektronski obliki na naslov: kompetence@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje deset (10) dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Razpisna dokumentacija:

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) so na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Sprememba razpisne dokumentacije (10. 2. 2017)

Potencialne prijavitelje obveščamo, da je bila razpisna dokumentacija spremenjena. Bistvene spremembe, na katere želimo opozoriti prijavitelje, so:

 • Točka 5 - podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje:

Podmerilo 2.2: Formalna usposobljenost razvojne skupine, ki bo izvedla RRI projekt

V pojasnilu se navedba »raziskovalne« zamenja z izrazom »razvojne«

Podmerilo 2.5: Raziskovalno-inovacijska in upravljavska sposobnost prijavitelja: popravek teksta pojasnila

Navedba »Pri ocenjevanju se ustrezno označi samo eno od navedb in v polje vpiše število točk. Upošteva se le utemeljitev s priloženimi ustreznimi dokazili.« se zamenja z navedbo: »Pri ocenjevanju se oceni navedbe v vlogi. V polje se vpiše ustrezno število točk iz danega razpona za izbrano trditev.  Ustrezno število točk je potrebno dobro utemeljiti.«

Sprememba teksta v opisu podmerila: Navedba »raziskovalne« se zamenja z izrazom »razvojne«

 • Obrazec 1:

Točka 1.1.  - Sedež: dodano pojasnilo pod črto: »V primeru, da bo projekt izvajala poslovna enota, vpišite podatke le-te«

Točka 1.3. - Osnovni podatki prijavitelja - »Število zaposlenih na dan 30.11.2016« (brisano pojasnilo pod črto: »Podatek mora biti skladen s potrdilom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan navedenega leta, ali, za podjetja, ki za navedeno obdobje še niso bila registrirana v Republiki Sloveniji, drugim ustreznim potrdilom«

Točka 1.6: Izkazovanje širšega družbenega vpliva - trajnostni poslovni model (popravek navodila za izpolnjevanje): označitev ni omejena le na eno od možnosti. Navedba »označite eno od možnosti in utemeljite navedbe« se zamenja z navedbo »ustrezno označite in utemeljite navedbe«.

 • Obrazec 3:

Točka 3.1 - Finančni podatki: (dodan tekst, ki se nanaša na velika podjetja, v koloni B):

Delež sofinanciranja glede na velikost podjetja

…veliko - do 25% vrednosti upravičenih stroškov

Točka 3.3 - Kazalniki za spremljanje uspešnosti projekta: (dodano pojasnilo pod črto):

»Če je poslovno leto prijavitelja različno od koledarskega, ustrezno spremenite datum in vnesite vrednost na zadnji dan poslovnega leta«

 • Obrazec 4:

Točka 4.3. Raziskovalna-inovacijska in upravljavska sposobnost prijavitelja: v tretji alineji se navedba »raziskovalne« zamenja z navedbo »razvojne«

Dodana polja na koncu obrazca za vpis kraja in datuma, ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ter žig prijavitelja.

 • Obrazec 5:

Tabela 5.1. Finančni načrt operacije po vrstah stroškov: (dodan tekst, ki se nanaša na velika podjetja pri navodilu za izpolnjevanje v tabeli):

Delež sofinanciranja veliko podjetje do 25%...

 • Obrazec 8:

Dodan tekst: »Ne pozabite priložiti elektronske kopije vloge«

Te in ostale manjše spremembe so razvidne iz popravljene razpisne dokumentacije.

Popravek navodila v obrazcu 1, točka 1.6

V obrazcu 1, točka 1.6 Izkazovanje širšega družbenega vpliva - trajnostni poslovni model je navodilo za izpolnjevanje obrazca napačno. Dovoljeno je  označiti vse tri možnosti (navedene v posameznem okvirju) in ne zgolj le eno!  ZA DOSEGANJE MAKSIMALNEGA ŠTEVILA TOČK JE POTREBNO OZNAČITI VEČ KOT ENO MOŽNOST.

Sprememba razpisne dokumentacije (18. 1. 2017)

Potencialne prijavitelje obveščamo, da je razpisna dokumentacija spremenjena v delu, ki se nanaša na podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje (točka 5 pojasnil k javnemu razpisu), in sicer:

Iz nadaljnjega ocenjevanja bodo, ne glede na končno skupno oceno izključene (zavrnjene) vse vloge, ki bodo pri kateremkoli ocenjevalnem merilu prejele 0 točk, razen pri:

 • podmerilu 2.1: Interdisciplinarnost razvojne skupine, ki bo izvedla RRI projekt (dopolnjeno)
 • podmerilo 2.2: Formalna usposobljenost razvojne skupine, ki bo izvedla RRI projekt (dopolnjeno)
 • podmerilu 2.3. Udeležba na tekmovanjih oz. natečajih s področja inovativnosti
 • podmerilu 2.4. Vključitev mejne skupine raziskovalcev
 • merilu 4. Izkazovanje širšega družbenega vpliva - trajnostni poslovni model 

Vprašanja in dogovori:

 • Vprašanja in odgovori - 14. 2. 2017 (PDF) - Rok za postavljanje vprašanj je potekel. Na vaše vprašanje ne bo odgovorjeno.

Informativni dan:

V pomoč prijaviteljem bomo v ponedeljek, 6. februarja 2017 organizirali informativni dan, ki potekal od 9. do 11. ure v prostorih NLB Center inovativnega podjetništva, Trg republike 2, 1000 Ljubljana.

Zaradi zapolnitve prostih mest prijava ni več mogoča.

Elektronski dokumenti:

Obrazec Finančno poročilo (Excel) bo objavljen naknadno.