Skip to main content

Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Javni razpis je odprt do vključno 2. 8. 2013 do 12.00 ure.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo.

V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se izvedejo srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja (najmanj 10 svetovalnih dni v obdobju najmanj 2 mesecev). V okviru srečanj se opravi analiza trenutnega stanja in konkurenčnega položaja podjetja na trgu (predstavitev podjetja, analiza položaja podjetja – analiza SWOT, analiza proizvodov, izkušenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega potenciala in finančnih sposobnosti).

V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca oblikuje strateški načrt za internacionalizacijo podjetja skladno s profilom podjetja (odločitev za način vstopa na tuji trg, odločitev, kako se predstaviti na tujih trgih, izdelava načrta za iskanje informacij, določitev vrste strank oz. trga, na katerega podjetje želi vstopiti, organizacija virov za realizacijo izdelanega plana).

Izdelan strateški načrt za internacionalizacijo mora vsebovati vsaj naslednje informacije (minimalni obseg 22.500 znakov oziroma 15 avtorskih strani):

  • predstavitev podjetja, vizija, poslanstvo,
  • analizo položaja podjetja - analiza SWOT,
  • analizo o morebitnem povpraševanju po proizvodih/storitvah podjetja na tujih trgih, in če da:

-       kriterije in izbor enega do treh tujih trgov,

-       analizo izvoznih izdelkov oz. storitev z izborom najperspektivnejših na enem do treh tujih trgih,

-       načine poslovanja na posameznih izbranih tujih trgih,

-       finančna in kadrovska sredstva, potrebna za posamezen tuj trg za obdobje treh do petih let,

-       časovni okvir in predvidene nadaljnje aktivnosti v obdobju treh do petih let.

Podjetje, ki po tem javnem razpisu še ni prisotno na tujih trgih, je podjetje:

  • katerega obseg prodaje na tujih trgih je v letu 2012 znašal manj kot 10 % celotne prodaje v letu 2012 in/ali
  • na dan oddaje vloge ni kapitalsko udeleženo v gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije.

Predmet tega javnega razpisa niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja.

Namen in cilj javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge.

Cilj razpisa je podpreti 40 slovenskih MSP-jev pri pripravi strateškega načrta za internacionalizacijo.

Pogoji za kandidiranje:

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 200.000,00 EUR.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

  • stroški svetovalnih storitev, vezanih na poslovno svetovanje za internacionalizacijo, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Upravičeni stroški niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja.

Način prijave:

Javni razpis je odprt do vključno 2. 8. 2013 do 12.00 ure.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«, poslana po pošti ali osebno dostavljena na SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki bodo ne glede na način posredovanja prispele na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, do vključno 2. 8. 2013 do 12.00 ure. Vse nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene kot prepozne.

V kolikor bo vloga dostavljena osebno, mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki je vsak dan med 9.00 in 13.00 uro.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: izvozni.nacrt@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013 – vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 delovnih dni pred iztekom roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/ objavila odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.spiritslovenia.si/ ali na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, poslane na elektronski naslov: izvozni.nacrt@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013«. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Javni razpis - Poslovno svetovanje INT 2013

Razpisna dokumentacija - Poslovno svetovanje INT 2013

Razpisna dokumentacija - Poslovno svetovanje INT 2013

Vprašanja in odgovori - 25. 7. 2013

09_03_03_Seznam_prejemnikov.pdf