Skip to main content

Najava javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija, javna agencija) bo predvidoma 19. aprila 2013 objavila Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013.

Okvirni pogoji razpisa

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih glede možnosti:

  • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg;
  • prodora novih izdelkov na novi tuji trg.

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2012 in 2013. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi  tuji trg.

Upravičenci:

Mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, obstoječi izvozniki.*

Upravičeni stroški:

Stroški najema svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami. Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na javni razpis in največ do 8.11.2013.

Razpisana kvota:

Razpisana kvota znaša 250.000 EUR. Obseg sofinanciranja: največ 50 % upravičenih stroškov oziroma 5.000 EUR na upravičenca.

*Predvidoma bo v maju objavljen tudi Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov poslovnega svetovanja za internacionalizacijo – izvozni vavčer. Upravičenci bodo mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, ki še ne izvažajo.