Skip to main content

Javni razpis »Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: Javni razpis bo odprt do vključno 31.7.2012 do 13.00 ure.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljalcev med vsemi razstavljalci in ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de.

Namen in cilj javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki  prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Cilj razpisa je sofinancirati vsaj 40 slovenskih podjetij pri predstavitvi na mednarodnih sejmih v tujini.

Višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 350.000,00 EUR. Obseg sofinanciranja znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 10.000,00 EUR na upravičenca.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od  1.1.2012 do 31.12.2012.

Upravičeni prejemniki sredstev:

Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu - prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje. Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem razpisu.

Rok za oddajo vlog:

Javni razpis bo odprt do vključno 31.7.2012 do 13.00 ure.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v e-obliki na naslov: sejmi@japti.si s pripisom »JR Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji e-naslov prispeti najpozneje 7 dni pred iztekom roka za oddajo vloge. JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. JAPTI bo na spletnem naslovu: www.japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.japti.si ali na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po e-pošti, na osnovi zahteve podane na e-naslov: sejmi@japti.si, s pripisom »JR Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – razpisna dokumentacija«.

Javni razpis (PDF)

Razpisna dokumentacija (PDF)

Razpisna dokumentacija (Word)

Vprašanja in odgovori (PDF)

Seznam prejemnikov sredstev (PDF)