Skip to main content

Razpis za prosto delovno mesto višji svetovalec področja III v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve

| Internacionalizacija in tuje neposredne investicije

Rok prijave: do vključno 13.2.2012.

Datum objave: 3.2.2012

Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02 s spremembami in popravki) ter v skladu s 1. odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis št. 05/2009 z dne 24.9.2009) Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije 

objavlja prosto delovno mesto:

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III v Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba pravne smeri;
 • najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • znanje tujega jezika;
 • znanje dela z računalnikom;

Delovno področje:

 • priprava splošnih in posamičnih pravnih aktov agencije;
 • izvedba ter strokovna pomoč pri izvedbi postopkov oddaje javnih naročil;
 • izvedba ter strokovna pomoč pri izvedbi javnih razpisov;
 • priprava ter strokovna pomoč pri pripravi pogodb in drugih listin pri pravnih poslih, ki jih sklepa agencija;
 • strokovna pomoč agenciji na delovno-pravnem področju;
 • strokovna pomoč agenciji v zadevah z mednarodno-pravnim elementom;
 • priprava in podaja pravnih mnenj, odgovorov in stališč;
 • vodenje zahtevnejših projektov;
 • izdelava zahtevnejših poročil in analiz z delovnega področja;
 • sodelovanje z domačimi in tujimi inštitucijami v okviru izvedbe delovnih nalog;
 • druga opravila po nalogu nadrejenega;

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »višji svetovalec področja III«. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pri čemer se kot poseben pogoj za opravljanje dela določi poskusno delo v trajanju pet mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v Ljubljani. 

Od izbranega kandidata se pričakuje:

 • znanje najmanj dveh svetovnih jezikov (angleški ter nemški, italijanski, francoski...),
 • pravna znanja ter delovne izkušnje pridobljene v javnem sektorju in v gospodarstvu,
 • poznavanje področja javnega naročanja  (izbrani kandidat bo tudi oseba, odgovorna za javna naročila v različnih postopkih javnega naročanja) ter postopkov javnih razpisov,
 • poznavanje delovanja javnega sektorja,
 • vestnost, motiviranost, discipliniranost ter komunikativnost.

Prednost pri izbiri imajo kandidati z opravljenim pravniškim državnim izpitom ter z delovnimi izkušnjami, pridobljenimi na podobnem delovnem mestu.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat končano specializacijo po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) oz. doktorat znanosti.

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »prijava na prosto delovno mesto »VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - pravnik«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi prostega delovnega mesta.

Izrazi, zapisani v tej objavi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

Dodatne informacije: Informacije daje Rudi Bernik na tel. št. 01/5891-874.